Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Verleidingen weerstaan


Verleidingen weerstaan - Wat is een verleiding?
Het weerstaan van verleidingen beschrijft een gevecht dat net zozeer geestelijk van aard is als emotioneel of lichamelijk. Het is geen zonde om in verleiding gebracht te worden. Iedereen wordt op verschillende niveaus in verleiding gebracht. Zelfs Jezus werd op de proef gesteld! Verleidingen vinden plaats wanneer de gelegenheid zich voordoet om iets te doen waarvan we weten dat het verkeerd is, ongeacht of we daarmee God, onszelf of anderen schaden. In verleiding gebracht worden is niet verkeerd: het is de beslissing om iets verkeerds te doen en de daarmee overeenstemmende handeling die erop volgt.

Soms kunnen we verleidingen verwarren met een test van onze harten door God, maar verleid worden en door God op de proef gesteld worden zijn twee heel verschillende dingen. Maar meestal ervaren wij beide tegelijkertijd! Wanneer wij door God op de proef gesteld worden, dan geeft dit ons een kans om datgene te doen wat Hem zal behagen. Toen God Abraham vroeg om zijn zoon Isaak op te offeren, werd Abraham op de proef gesteld - zijn hart om God te gehoorzamen én zijn vermogen om Hem te vertrouwen (Genesis 22). Gods Woord vertelt ons duidelijk dat Hij ons hart op de proef stelt en zo ons geloof toetst. Spreuken 17:3 zegt: "De smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, de HEER toetst het hart."

Wanneer wij dit ervaren zijn we misschien niet in staat om het verschil te zien tussen een toets en een verleiding. Maar achteraf zullen we Gods bedoeling hoogst waarschijnlijk begrijpen, als we op zoek gaan naar Zijn doel in ons dilemma.

Verleidingen kunnen op een groot aantal niveaus plaatsvinden. We kunnen ertoe verleid worden om ongezonde dingen te eten. We kunnen in een gevaarlijk denkpatroon gevangen zitten. Of we kunnen een schadelijke leefstijl volgen. In al deze gevallen geldt dat de verleiding zelden een eenmalige gebeurtenis is.

Toetsen kunnen weliswaar meerdere malen op eenzelfde manier plaatsvinden, maar verleidingen zijn bijna altijd cyclisch van aard. Jakobus 1:12-16 bespreekt het verleidingsproces: "Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet".


Verleidingen weerstaan - God staat verleidingen toe
Het gevecht tegen verleidingen is een gevecht dat God toestaat, omdat het een gevecht is dat gewonnen of verloren wordt op het geestelijke niveau. Het is Zijn wens dat wij volharden wanneer we verleid worden en Hij belooft dat er een uitweg is. Wanneer we zwaar in verleiding worden gebracht, dan kan het lijken alsof er geen uitweg meer is, maar de God die ons heeft gemaakt weet wat we kunnen doorstaan en wat we kunnen verdragen. Bovendien is Hij Degene die ons een ontsnappingsroute aanbiedt. 1 Korintiërs 10:13 zegt: "U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan".

Afhankelijk van Zijn doel voor onze levens kan Gods uitweg ons recht door deze verleiding heen leiden of ons de kracht geven om de verleiding te overwinnen. Zijn verlangen is dat wij niet verleid worden. Hij wil dat we onder de verleiding standhouden en deze bedwingen, in plaats van erdoor bedwongen te worden. God wil dat we zegevieren! 1 Petrus 1:3-7 herinnert ons: "Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren."


Read Verleidingen weerstaan Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden