Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

De gezindheid van Christus


De gezindheid van Christus - Wat is dat?
De term "gezindheid van Christus" of "gedachten van de Heer" komt uit Jesaja 40:13: "Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven?" Dit vers wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald. 1 Korintiërs 2:16 zegt: "'Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu, onze gedachten zijn die van Christus."

Wij moeten de gezindheid (gedachten) van Christus hebben. Dit betekent dat wij het leven bekijken vanuit het oogpunt van onze Redder, met Zijn waarden en verlangens in onze gedachten. Het betekent dat wij denken zoals God denkt en niet zoals de wereld denkt.1 Het is een gedeeld perspectief van nederigheid, barmhartigheid en afhankelijkheid van God.

In 1 Korintiërs bespreekt Paulus het verschil tussen de ongelovige (de natuurlijke mens) en de gelovige. Wanneer wij de gezindheid van Christus hebben, dan vormt dit een contrast met de wijsheid van de mens (verzen 5-6). Het heeft te maken met de wijsheid van God, die ooit verborgen was (vers 6) en zonder de Geest niet begrepen kan worden (vers 14). Wanneer wij de gezindheid van Christus hebben, dan hebben wij onderscheidingsvermogen op het gebied van geestelijke zaken (vers 15).


De gezindheid van Christus - Welk perspectief heeft Christus?
Wanneer gelovigen de gezindheid van Christus hebben, dan begrijpen wij Gods plan voor de wereld en begrijpen wij dat Hij Zijn eigen doeleinden wenst te bereiken. Het betekent niet dat wij onfeilbaar zijn en "God kunnen spelen" in de levens van andere mensen.

De Bijbel beschrijft diverse zaken waar Jezus veel waarde aan hechtte. Met de gezindheid van Christus kunnen gelovigen dat ook doen.

  • Een wens om God te verheerlijken. In Johannes 17:5 zei Jezus: "Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond."

  • Een verlangen om zondaars gered te zien. Lucas 19:10 zegt: "De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was."

  • Een perspectief op nederigheid en gehoorzaamheid. Filippenzen 2:5-8 legt dit uit: "Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis."

  • Een barmhartig hart. Matteüs 9:36 laat zien hoe Jezus barmhartig was: "Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder."

  • Een biddende afhankelijk van God. Lucas 5:16 zegt: "Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden."


De gezindheid van Christus - Hoe kan ik die ontwikkelen?
De gezindheid van Christus is via de Heilige Geest aan alle gelovigen gegeven. In 1 Korintiërs 2:10-12 lezen we: "God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken."

Om de gezindheid van Christus te hebben, moet een mens dus eerst de Heilige Geest hebben. Dat komt samen met een reddend geloof in Christus. Romeinen 8:9 zegt: "Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe." Na zijn redding heeft de gelovige de verantwoordelijkheid om zich te onderwerpen aan de leiding van de Heilige Geest en om zijn leven te laten transformeren door de Geest.


Leer meer over geestelijke volwassenheid!

Voetnoten:
1 Wiersbe, Warren. The Bible Exposition Commentary, 577.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden