Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Geestelijke volwassenheid


Geestelijke volwassenheid - Een definitie
Geestelijke volwassenheid is een proces dat begint wanneer iemand Jezus Christus als zijn Redder aanneemt. Hij of zij wordt uit de Heilige Geest opnieuw geboren en kiest er vervolgens voor om een leven "in Christus" te leiden. De Apostel Paulus zei dat geestelijke groei een voortdurend proces is. "Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept" (Filippenzen 3:12-14). Zelfs de Apostel Paulus had het eindpunt nog niet bereikt, en toch drong hij voortdurend aan om dat einddoel te bereiken.

Om Christelijke volwassenheid in je leven te ontwikkelen, moet je dus de keuze maken om Gods Woord te leren, om God toe te staan je verstand te vernieuwen en om gehoorzaam te zijn aan wat je leert. Romeinen 12:1-2 zegt: "Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is."


Geestelijke volwassenheid - Groei tot stand brengen
Wat zijn de kenmerken van geestelijke volwassenheid? Geestelijke volwassenheid bestaat uit het leren hoe je een leven kunt leiden dat gehoorzaam is aan God. Het is de keuze maken om vanuit Gods oogpunt te leven, in plaats van je eigen menselijke oogpunt. Galaten 5:16 en 25 geven de sleutel: "Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten... Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst." Het woord "geleid worden" in vers 16 stamt uit het Griekse woord peripateo, wat "wandelen met een doel in zicht" betekent. Het woord "volgen" in vers 25 wordt vertaald met een ander Grieks woord, stoicheo, en dit betekent "stap voor stap, één stap tegelijkertijd". Hiermee wordt bedoeld: leren lopen terwijl iemand anders aanwijzingen geeft. Die ander is de Heilige Geest. Omdat de Geest Zijn intrek heeft genomen binnen in gelovigen, zouden zij ook onder Zijn leiding moeten leven.

Hoe kun je leren om je levensweg onder de leiding van de Heilige Geest te begaan? Bestudeer Gods Woord! 2 Timoteüs 2:15; 3:16-17 instrueert ons: "Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid... Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust". Dit is een goede praktische aanwijzing voor je groei naar geestelijke volwassenheid. Dit wordt niet door een soort osmose tot stand gebracht, maar door de keuze om Gods Woord in je alledaagse omstandigheden toe te passen. Wanneer je hierin stap voor stap vooruit gaat en het Woord van God op je leven blijft toepassen, dan zul je geestelijk groeien.

Geestelijke volwassenheid zou een prioriteit voor je moeten zijn. "Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad" (Hebreeën 5:13-14). Als gelovige moet je niet met melk worden gevoed. In plaats daarvan word je opgeroepen om op het degelijke "vlees" van Gods Woord te kauwen. Ontdek Gods waarheid door de Bijbel in de diepte te bestuderen en zo jezelf geestelijk te voeden. Pas dan deze voeding op je leven toe, terwijl je door de Heilige Geest wordt geleid.


Geestelijke volwassenheid - In Christus leven
Om geestelijke volwassenheid te kunnen ervaren, moet je ook begrijpen dat groei voortkomt uit genade en dat alleen God de bron daarvan is. 2 Petrus 1:3-9 herinnert je eraan dat God de bron is. "Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is."

Toen je een kind van God werd, werd jou alles gegeven wat je "in Christus" nodig hebt om een geestelijk volwassen gelovige te worden. Maar je bent er zelf verantwoordelijk voor om een keuze te maken! Kies jij ervoor om Gods principes in jouw leven te gebruiken en toe te passen? Het prachtige van een onderwerping aan Gods groeiproces is dat je daadwerkelijk zult veranderen! Je hoeft je geen zorgen te maken over je groei naar volwassenheid. God zal de veranderingen doorvoeren! Als jij je nederig overgeeft aan Zijn Heilige Geest en Zijn Woord in je opneemt, dan zal Hij je aanpassen naar de gelijkenis van Jezus Christus.

Hebreeën 13:20-21 zegt: "Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen".


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden