Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

De prijs van discipelschap


De prijs van discipelschap - Overweeg wat het je zal kosten
Wat is de prijs van discipelschap? Jezus zei: "Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: 'Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.' En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn" (Lucas 14:28-33). "Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?" (Matteüs 16:25-26)


De prijs van discipelschap - Paulus wist wat de prijs was
De Apostel Paulus begreep wat de prijs van discipelschap was! Hij was een man die groot aanzien genoot onder de Joodse elite, maar dit alles opgaf omwille van zijn liefde voor Christus! Paulus verklaarde: "Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus." (Filippenzen 3:7-9)


De prijs van discipelschap - Van vleselijk naar Christelijk
De prijs van discipelschap is de volgende: we moeten allemaal ons oude "zelf" opgeven om de persoon te omarmen en te worden die Christus voor ons in gedachten heeft. "Leg de oude mens en zijn leefwijze af" (Kolossenzen 3:9-10), want "ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." (2 Korintiërs 5:17)

"Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt" (1 Korintiërs 2:14). "Onze eigen wil staat vijandig tegenover God" (Romeinen 8:7). Maar ook al "lieten wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten", en "volgden wij alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden wij van nature bloot aan Gods toorn" (Efeziërs 2:3), en ook al waren we "eerst van hem vervreemd" en waren we Hem "in al het kwaad" dat we deden "vijandig gezind", toch heeft hij ons nu "door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend" om ons "heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen" (Kolossenzen 1:21-22). Dus, omdat we "door de dood van zijn Zoon met hem verzoend" zijn (Romeinen 5:10), zijn "kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur" (2 Petrus 1:4). Daarom: "Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld" (1 Johannes 2:15-16). "Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God" (Jakobus 4:4). "Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden" (Johannes 12:25-26).


De prijs van discipelschap - Een laatste woord
In het licht van het geschenk dat ons gegeven is, is de prijs van discipelschap volledig billijk! "U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus" (1 Petrus 1:18-19). Eenvoudig gezegd werd je "gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn" (1 Korintiërs 6:20). "Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen." (Titus 2:11-14)


Ga nu dieper!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden