Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

De toereikendheid van Christus


Toereikendheid van Christus - Bevrijd van zelfvoorzienigheid
De toereikendheid van Christus kan in één vers worden samengevat: "Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13)

Niet zo heel lang geleden werd een mens met een zwakheid "gehandicapt" of "invalide" genoemd. Tegenwoordig heeft men het liever over "mindervaliden" of "personen met een beperking". Mensen met een zekere zwakheid in hun lichaam hebben een lichamelijke beperking. Mensen met mentale ontwikkelingsproblemen hebben een mentale beperking.

Andere handicaps die nu als "beperkingen" worden gekenmerkt zijn bijvoorbeeld een slecht gezichtsvermogen (een visuele beperking), een extreme verlegenheid (een sociale beperking) en zelfs een korte lichaamsbouw (een groeibeperking!). Ja, wij hebben allemaal zwakheden, handicaps en beperkingen. Hoe je het ook wilt noemen, er zijn altijd gebieden waarop wij nu eenmaal niet in staat zijn om de roeping te vervullen, de taak te voltooien of de zending te volbrengen die God ons heeft gegeven, eenvoudig vanwege de zwakheden die wij hebben. Hoe wij op deze uitdagingen reageren zal bepalen of wij een zelfvoorzienende houding hebben of vertrouwen op de toereikendheid van Christus. Een zelfvoorzienende houding zegt: "Alle dingen zijn mij mogelijk!" Maar een vertrouwen op de voorzienigheid en de toereikendheid van Christus voegt hieraan toe: "door Christus, Die mij kracht geeft!"


De toereikendheid van Christus - Zijn genade is genoeg
Ons vertrouwen op de toereikendheid van Christus in onze Christelijke levens heeft te kampen met concurrerende houdingen: onafhankelijkheid en zelfvoorzienigheid. Beide zijn geen nieuwkomers. In de meeste samenlevingen worden deze zelfs als bewonderenswaardige karaktereigenschappen beschouwd; sommigen beweren dat dit soort "ruig individualisme" aan de basis stond van het succes van die samenlevingen. Het lijdt geen twijfel dat er tijden zijn waarin we een houding moet hebben die zegt: "ik kan dit!" Maar er zijn ook tijden waarin we onze zwakheden en beperkingen moeten erkennen en hulp moeten vragen van iemand die meer kracht heeft dan wij zelf ooit kunnen bezitten.

De Apostel Paulus had zo'n ervaring. Denk aan zijn gebed tot God (tot drie maal toe) om zijn "doorn in het vlees" weg te nemen (2 Korintiërs 12:7-10). Wat die doorn ook mag zijn geweest, Paulus geloofde dat het een zwakheid was die zijn roeping en zijn dienstbaarheid aan God in de weg stond. Hij wilde deze doorn verwijderd zien, zodat hij zijn werk voor God "beter" zou kunnen doen! Maar Gods antwoord aan Paulus was: "Nee". God wist dat Paulus beter af was met deze "doorn in het vlees". Deze doorn maakte Paulus afhankelijk van God. God wist dat Paulus van nature iemand was die Gods werk in zijn eentje wilde gaan klaren, tenzij iets hem ertoe zou aanzetten om de kracht van de Heer op te zoeken. Gods antwoord aan Paulus was: "Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht..." (2 Korintiërs 12:9). Wat was de reactie van Paulus op deze uitleg? "Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen." (2 Korintiërs 12:9)

Er zijn tijden waarin God weet dat wij een "doorn" (een beperking) nodig hebben om afhankelijk van Hem te blijven. Als wij verstandig zijn, dan zullen we daar vreugde uit putten, zodat de kracht van Christus onze kracht zal zijn en God verheerlijkt zal worden. Merk wel op dat het gebed van Paulus werd verhoord. Hij hoefde zich niet zijn hele leven lang af te vragen waarom God zijn behoefte niet had gezien of er niets aan had gedaan. De relatie die Paulus met God had bracht hem samen met God als zijn "Abba, Vader" (een liefkozende benaming, net als "pappa"). Paulus hield niets achter voor God en God hield niets achter voor Paulus!

De context van deze uitspraak van Paulus staat in het licht van zijn lijden. Zijn hele leven lang diende hij slechts één doel: God trouw dienen en zijn roeping volbrengen. Ondanks de schipbreuken, de stenigingen, de afranselingen, de zweepslagen en de onophoudelijke bedreigingen met de dood, stelde Paulus dat hij kon blijven dienen, dat hij kon blijven opofferen en dat hij zijn leven voor God kon blijven uitgieten, omdat Christus hem daartoe de kracht gaf. We vinden in de brieven van Paulus geen enkele aanwijzing dat hij iets tekort kwam. Het ging hem volledig om zijn roeping en zijn zending. Hij wist dat hij elke taak zou kunnen voltooien die God hem had gegeven, niet op eigen kracht, maar door de kracht van Christus! Voor Paulus ging het allemaal om God, niet om hemzelf!


De toereikendheid van Christus - Vrij om God te dienen
Ons vertrouwen op de toereikendheid van Christus en onze realisatie dat wij in Hem alles hebben wat we nodig hebben, is de absolute sleutel tot de overwinning in onze strijd. Ja, we moeten vrij zijn van onze zelfvoorzienende houding. We moeten in onze beperkingen de macht van Christus hebben en in onze zwakheden toestaan dat Christus onze kracht is!


Leer meer!

Met toestemming ontleend aan het boekje Free to Serve God: 7 Principles Every Believer Should Know, door James O. Jones, Jr. (Light of Life Ministry, herdruk 2009). Met dank aan James O. Jones, Jr. en Light of Life Ministry. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden