Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Discipel van Christus


Discipel van Christus - Wat betekent het om een waar Christen te zijn?
Beschouw jij jezelf als een discipel van Christus? "Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan" (2 Korintiërs 13:5).

De Bijbel verkondigt: "Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel" (Hebreeën 9:27). Maar de Bijbel zegt ook: "Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered." (Romeinen 10:9).

Daarom moeten we om gered te worden van onze zonden, en dus van de angel des doods: (1) belijden dat Jezus onze Heer is, en (2) geloven dat Hij uit de dood werd opgewekt nadat Hij aan het kruis voor onze zonden stierf. Uiteraard kan Jezus niet onze Redder zijn als we niet verkondigen dat Hij onze oppermachtige Heer is. Een onderdeel van onze verlossing is het geloof in ons hart dat Jezus Christus werkelijk de Heer over leven en dood is.


Discipel van Christus - Wat betekent het om Jezus tot onze Heer te maken?
Als jij een discipel van Christus bent, bestaat een gedeelte daarvan uit inkeer en opzienerschap. Als God oppermachtig is, dan is Hij de eigenaar van alle dingen. Als alles van God is, dan bezitten wij niets. We zijn zelfs niet eens de eigenaren van de lichamen die we hebben. De Bijbel zegt:"U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn" (1 Korintiërs 6:20). "U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus…" (1 Petrus 1:18-19)

Wij hebben geen eigenaarsrechten; wij hebben verantwoordelijkheden als managers over deze aarde. Dit primaire besef is de fundering van het Christelijk opzienerschap. Goed opzienerschap is het wijs beheren van Gods eigendom (jij, je gezondheid, je geld, je tijd, enzovoorts) en hoe jij deze middelen investeert als Zijn beheerder.

Een fundamentele les die wij als Christenen moeten leren is de volgende: God weet het het beste! God weet alles! Hij houdt van ons als Zijn kinderen (die via Christus in Zijn gezin zijn geadopteerd) en Hij heeft in Zijn Woord, de Bijbel principes voor ons vastgelegd waarnaar wij moeten leven. We moeten Gods principes volgen. Deze zijn er om ons te beschermen. We leven in een vijandige wereld die haar Schepper God moedwillig heeft afgewezen, en wij zijn als Zijn kinderen niet immuun voor de beproevingen, moeilijkheden en verleidingen van deze wereld. Wanneer we deze moeilijke les hebben geleerd en het kinderachtige idee zijn ontgroeid dat wij het beter weten dan God, dan wordt het gemakkelijker om ons aan Hem te onderwerpen en te zeggen: "Heer, vergeef me, ik had het mis... Ik heb een leven geleid dat U afkeurde en ik wil veranderen. Help mij om een leven te leiden dat Uw goedkeuring heeft." Dit is de essentie van inkeer. Tot inkeer komen is hetzelfde als berouw hebben van je zonde, het afwijzen van zonde, je afkeren van zonde en je tot God wenden.

Jezus zei: "De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws" (Marcus 1:15). De Apostelen "gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen" (Marcus 6:12). Jezus stelde: "Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij" (Lucas 13:3,5). "Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden..." (Handelingen 3:19)

We willen allemaal een Redder. Om een discipel van Christus te zijn, hebben we behoefte aan een oppermachtige Heer. Hoe kunnen we Jezus Christus als oppermachtige Heer aanvaarden? We moeten Hem de plaats in onze levens geven die Hij verdient en vereist, en tot inkeer komen van onze oude gewoonten. We moeten wedergeboren worden. We hebben allemaal een keuze. We kunnen ons leven leiden op de manier die we zelf kiezen, en zo God gehoorzamen of niet gehoorzamen zoals dat ons het beste uitkomt, of we kunnen erkennen dat alleen Christus ons verlossing biedt. Alleen Christus biedt ons een relatie met God. Alleen Christus geeft ons waarde en een doel voor ons leven; dingen die wij nooit met onze eigen wijsheid en kracht zouden kunnen bereiken en die de wereld ons niet kan bieden. Vertrouw op Jezus Christus voor je eeuwige verlossing, en vertrouw erop dat Hij werkelijk waardig is om de eerste plaats in jou leven in te nemen.


Discipel van Christus - Wat is dan een wedergeboren Christen?
Een discipel van Christus is waarachtig opnieuw geboren. Een wedergeboren Christen is iemand die in God gelooft én Hem ontvangt. Als gevolg hiervan is de gelovige/ontvanger wedergeboren in het gezin van God. "Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God." (Johannes 1:12-13)


Read Discipel van Christus Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden