Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Discipel van Christus

(Read Discipel van Christus, Part 1 First)

Discipel van Christus - Test je hart!
Een discipel van Christus zou zijn eigen hart voortdurend moeten onderzoeken. De Bijbel waarschuwt ons: "Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?" (Jeremia 17:9). We worden gewaarschuwd voor een valse bekering. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we Gods redding hebben aanvaard en onze levens aan de Heer hebben overgegeven? De Bijbel vertelt ons: "Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan." (2 Korintiërs 13:5)

Er zijn tekenen - waarschuwingssignalen waar je op kunt letten - waarmee we kunnen bepalen of we wel of niet hebben gedaan wat elke wedergeboren Christen uiteindelijk heeft gedaan: onze wil aan God overgeven... niet alleen in ons hoofd, maar ook in ons hart. Bekijk het eens als volgt: "Wat is het doel dat mij motiveert?" Iedereen heeft een motiverend doel in het leven. Het is verbonden aan de manier waarop wij ons meest schatbare goed besteden: onze tijd. Het is dat gedeelte van ons leven waarover wij het vrolijkst raken als we succesvol zijn, en waardoor we het meest gefrustreerd raken, soms zelfs depressief, als we een tegenslag hebben. Neem de inventaris van je leven eens op en onderzoek de onderdelen van jouw leven die deze hoogte- en dieptepunten in gang zetten. Je zult ontdekken dat deze zaken nauw verweven zijn met jouw motiverende doel. Werkelijk wedergeboren Christenen herkennen dat Jezus Christus ons motiverende doel moet zijn. Terwijl valse Christenen met hun mond verkondigen dat Jezus onze Heer is, verkondigen ware Christenen dit met hun levens.

Als discipelen van Christus moeten we onze levens volledig aan Hem overgeven, zodat Hij het centrum is en niet slechts één van de vele fantasieën die om onze aandacht vechten. Wanneer we de beslissing nemen om Christus op de eerste plaats te stellen, en beginnen met de noodzakelijke bijstellingen in onze dagelijkse routines om deze beslissing mogelijk te maken, dan is Hij trouw en zal Hij de veranderingen in het hart teweeg brengen. Raak niet meteen ontmoedigd als de slechte voorstellingen van je hart zich nog steeds in je verstand manifesteren. Je moet je niet inbeelden dat jij je hart van de ene op de andere dag gaat veranderen. Dat is wat God zal doen, na verloop van tijd. We kunnen dit niet voor onszelf doen. We moeten ons aan Hem onderwerpen en Hem vragen om dat voor ons te doen. Dit wordt het proces van "heiliging" genoemd, en dit proces duurt ons hele leven lang. Terwijl we getuige zijn van de enorme veranderingen die God in ons hart maakt, wordt dit een bron van grote vreugde in ons leven. De manier waarop we mensen en situaties zien verandert, terwijl God ons "de gedachten van Christus" geeft (1 Korintiërs 2:16).

Hoewel we onze harten niet zelf kunnen veranderen, vertelt Romeinen 7:18-8:14 ons wel dat we onze vleselijke lusten kunnen en moeten negeren, en ervoor moeten kiezen om te leven voor de dingen van God. "Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst" (Galaten 5:19-25). "U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid." (Efeziërs 4:21-24)


Discipel van Christus - De vrucht van de Geest
Voor de discipel van Christus bestaat er een groot verschil tussen het kennen van God en het feitelijk onderwerpen aan God, waardoor onze ziel gered en ons verstand vernieuwd zal worden. De Bijbel zegt: "Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen" (Jakobus 2:18-20). Betekent dit dat we door onze daden gered zullen worden en niet door de genade van Jezus Christus? Zeer zeker niet. "Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan" (Efeziërs 2:8-9). Nee, Jakobus zegt dat er een verschil bestaat tussen het kennen van God en het onderwerpen aan God. De demonen kennen God ook, maar zij onderwerpen zich niet bereidwillig aan Hem. Aan de andere kant kennen Christenen God en onderwerpen zij zich ook aan Hem. De vrucht van de Geest - de goede daden - manifesteert zichzelf in het leven van een oprechte gelovige. Als we de rest van deze passage over genade uit het boek Efeziërs lezen, dan zien we: "Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt." (Efeziërs 2:10)


Read Discipel van Christus Page 3 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden