Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Discipel van Christus

(Read Discipel van Christus, Part 1 First)

Discipel van Christus - Hoe weet ik of ik werkelijk gered ben?
"Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn" (Johannes 13:35). "Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood" (1 Johannes 3:14). "Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last." (1 Johannes 5:2-3)

Wat zijn Gods geboden voor Zijn discipelen? In een notendop: liefde!

""'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.' Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze" (Marcus 12:30-31). "Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat." (Matteüs 22:40)

"Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde." (Romeinen 13:8-10)

Kies voor God door in Zijn Zoon Jezus Christus te geloven; heb God lief door Hem in jouw leven op de eerste plaats te stellen; en hou van je naaste door zijn behoeften boven de jouwe te plaatsen. Dit is de eerste vervulling van Gods Wet.


Discipel van Christus - Een waarschuwing voor ons allen!
Beste discipelen van Christus: "'Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.' En hij zei: 'Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!'" (Marcus 4:3-9)

Jezus vertelde deze gelijkenis aan de menigte die bijeen was gekomen. Later legt Hij de zegswijzen in privé uit aan Zijn discipelen: "‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.’" (Marcus 4:13-20).

De duivel is erop gebrand om jou weg te leiden van je geloof in God. Hij wil heel graag dat je twijfelt over je verlossing en hij wil elke mogelijke groei in jouw Christelijke leven beperken. Hij doet dit op vier overduidelijke manieren:

  • De voorstelling van doctrines en filosofieën die ontkennen dat God zelfs ook maar bestaat (bijvoorbeeld de evolutietheorie).
  • Ervoor zorgen dat het Christendom overkomt als een godsdienst die hypocriet is en verdeeldheid zaait.
  • De schepping van valse godsdiensten en lege filosofieën om de schijnbare leemten te vullen.
  • Je afleiden met de "begeerten van het lichaam", "de begeerten van het oog", en "de trots van het leven" (1 Johannes 2:16).
We zijn gewaarschuwd: "Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus" (Kolossenzen 2:8). "De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God" (1 Korintiërs 1:18). "'...en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,' maar ook: 'Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.' Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven." (Hebreeën 10:38-39)

De Bijbel werd geschreven om de zondaar naar berouw te leiden en om de gelovige aan te moedigen. LEES JE BIJBEL VAAK! "Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God" (1 Johannes 5:13). Twijfel nooit in het duister over wat God jou in het licht heeft getoond!


Read Discipel van Christus Page 4 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden