Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Discipel van Christus

(Read Discipel van Christus, Part 1 First)

Discipel van Christus - Onthoud de unieke beweringen van de Heer
Een discipel van Christus moet zichzelf soms herinneren aan wie zijn Heer werkelijk is. C.S. Lewis en andere grote Christelijke denkers hebben dit goed samengevat. Jezus Christus deed unieke en buitensporige beweringen...

Jezus eiste het recht op om door mensen en engelen aanbeden te worden (Matteüs 2:2, 2:8, 2:11, 8:2, 9:18, 14:33, 15:25, 28:9, Marcus 5:6, Lucas 24:52, Johannes 9:38, en Hebreeën 1:6); dit terwijl het Woord van God ons gebiedt om noch mensen noch engelen te aanbidden, maar alleen God (Matteüs 4:10, Lucas 4:6-8, Handelingen 10:25-26, 12:20-23, 14:11-16, en Openbaring 19:10, 22:8-9).

Jezus beweerde zondeloos te zijn (Johannes 8:46); dit terwijl het Woord van God ons vertelt dat er geen enkel mens zonder zonde bestaat (Psalmen 14:1-3; 53:1-3; Romeinen 3:10,23).

Jezus eiste de macht op om zonden te vergeven (Marcus 2:5-12; Lucas 7:46-50); maar het Woord van God vertelt ons dat alleen God zonden kan vergeven (Marcus 2:7).

Jezus beweerde boven alle andere menselijke banden te staan, inclusief gezinsbanden -- Hij eiste een hogere loyaliteit (Matteüs 10:37; Lucas 14:26).

Jezus beweerde dat Hij de wereld zou veroordelen (Johannes 5:17-23; Matteüs 7:21-23; 25:31-32).

Jezus beweerde eeuwig leven te schenken (Johannes 6:47-51,58).

Jezus beweerde de Almachtige God te zijn, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde (Johannes 8:58, 14:8-9; 20:26-29; Vergelijk ook met Openbaring 1:8,13-18, 21:4-7; 22:6-7,12-16,20).

Deze beweringen bewijzen niet dat Jezus Christus God is. Dat is slechts één van de drie mogelijkheden:

  • Jezus was een LEUGENAAR (Hij wilde dat mensen dachten dat Hij God was, terwijl Hij dat in werkelijk niet was); of
  • Jezus was een GEK (Hij dacht in alle eerlijkheid dat Hij God was, terwijl Hij dat niet was); of
  • Jezus was, en is, de oppermachtige HEER (Hij was wie Hij beweerde te zijn, God de Zoon - de Almachtige God).
Deze beweringen sluiten logischerwijs de volgende opties uit:
  • Jezus was een goed mens, maar niet God (als Hij niet God was, was Hij een gek of een leugenaar).
  • Jezus was een goed leraar, maar niet God (als Hij niet de waarheid onderwees, was Hij een gek of een leugenaar).
  • Jezus was een groot profeet, maar niet God (als Zijn beweringen niet waar waren, dan was Hij slechts een gek of een leugenaar, Hij was dan zeker niets meer dan een valse profeet).


Discipel van Christus - Onthoud de kracht van je beslissing voor Christus!
Discipelen van Christus: als jij besluit dat Jezus iets waard is, dan moet je besluiten dat Jezus alles waard is! En als Jezus alles waard is, dan is Hij het ook waard om de eerste plaats in jouw leven in te nemen! Daarom moet je erg voorzichtig zijn aan wiens gezag jij je onderwerpt. Ben erg voorzichtig naar welke leraren je luistert. De Bijbel waarschuwt ons: "Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten" (Matteüs 7:15-17). Verderop lezen we: "Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen." (Handelingen 20:28-30)

Discipelen van Christus: hoe kunnen we het onderscheid maken tussen goed en fout? LEES JE BIJBEL!"Ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is." (Jesaja 8:20)


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden