Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Wereldse Christen


Wereldse Christen - Wat zegt de Bijbel hierover?
Het woord "Christen" wordt tegenwoordig in vele verschillende contexten gebruikt. Maar slechts weinigen begrijpen wat een "wereldse Christen" nou eigenlijk is. Als we de Bijbel doorzoeken, dan zullen we de term "wereldse Christen" niet tegenkomen, maar toch onderwijst de Schrift over een werelds denkpatroon en over een leven naar onze oude zondige aard, die wij als onderdeel van onze menselijkheid hebben geërfd.

Het woord "werelds" wordt in de Bijbel ook wel vertaald met "vleselijk". Het slaat op de menselijke natuur of de aardse natuur van de mensheid die verstoken is van de Goddelijke invloed. Daarom is een "vleselijk" mens geneigd tot zondigen en staat hij vijandig tegenover God. Een "wereldse Christen" is iemand die in Christus gelooft, maar die meer wordt beïnvloed door zijn menselijke of aardse natuur dan door de natuur van God.

De Schrift leert ons dat wij "een aarden pot voor deze schat" (van God) zijn (2 Korintiërs 4:7). Een aarden pot is (natuurlijk) vervaardigd van aarde en Genesis 2:7 vertelt ons dat God Adam uit het stof van de aarde vormde. We kunnen dus zeggen dat wij als gelovigen in Christus een lichaam van vlees of aarde hebben. De Schrift vertelt ons verder dat wij, sinds onze aanvaarding van Christus, een nieuwe schepping zijn (2 Korintiërs 5:17). Maar, die nieuwe schepping heeft betrekking op ons geestelijke leven en is dus geen transformatie van ons oude "vlees" of ons aardse lichaam. De vraag is dan wie de controle heeft over onze "schat". Worden wij als wereldse Christenen beheerst door onze vleselijke zondige aard of onderwerpen wij ons aan de nieuwe schepping, die begiftigd is met de kracht van de Geest van God?


Wereldse Christen - Wat is de definitie?
De Apostel Paulus spreekt over wereldse Christenen in Romeinen 8:6-7 en 1 Korintiërs 3:1-4. Het kenmerk waar in deze passages over gesproken wordt, is dat de wereldse wil (het menselijke standpunt) een vijandschap tegenover God is. De vleselijke menselijke wil is anti-God. Deze kan God niet behagen, kan geen vast geestelijk voedsel verteren en staat bol van geschillen, jaloezie en verdeeldheid. Dat zijn heel ongezonde geestelijke eigenschappen. De realiteit is dat alle gelovigen ooit werelds zijn. Wij moeten allemaal naar volwassenheid toe groeien. Dit is een proces dat dagelijks plaatsvindt, terwijl we onze behoefte aan Gods genade erkennen en ons aan dit proces onderwerpen. Wij geven ons volledig aan de HEER over, terwijl Hij elke situatie in onze levens gebruikt om ons steeds meer naar Zijn gelijkenis af te stemmen.

We weten nu dus dat een wereldse Christen iemand is die gekarakteriseerd wordt door innerlijke mentale houdingen die niet overeenkomen met Gods standpunt. En uit onze innerlijke mentale houdingen komen onze handelingen voort. We kunnen zeggen dat een wereldse Christen iemand is die zich niet op Gods Woord concentreert, die geen noodzaak ziet om God te gehoorzamen en de overvloedige vrede en vreugde niet ervaart, in tegenstelling tot gelovigen die zich wel aan de kracht van de Geest in hun levens overgeven en niet meer geleid worden door hun oude vleselijke natuur (Galaten 5:16).

Een wereldse Christen voelt zich vaak gefrustreerd, omdat de Geest van God trouw is en ons er vaak van zal overtuigen dat we aan Gods doel voor ons leven voorbijgaan, wanneer we vanuit onze vleselijke aard te werk gaan. Ons doel als kinderen van God is om Hem met al onze keuzes en daden te verheerlijken. Als wij ons werkelijke geestelijke doel niet vervullen, dan zullen we een misère ervaren die wij onszelf aandoen.


Wereldse Christen - Wat is de remedie?
Hoe kun jij dan getransformeerd worden van een wereldse Christen tot een Christen die door de Geest geleid wordt? We vinden het antwoord in Romeinen 12:1-2 waar we lezen dat je ervoor kunt kiezen om je vleselijkheid als een levend en welgevallig offer aan God aan te bieden, door je niet aan te passen aan de druk van de wereld en van het vlees. Jij kunt getransformeerd worden, in een voortdurend proces, als je het Woord van God toestaat om jouw denken te vernieuwen. Zo kunnen wij bewijzen, de echtheid laten zien, van wat de goede, volmaakte, welgevallige en volledige wil van God is.

Het is Gods wil voor wereldse Christenen dat zij volwassen worden en in geloof en gehoorzaamheid groeien. Dat voortdurende proces verandert een gelovige van een wereldse Christen in een "klein kind" in Christus (zoals het boek Hebreeën dit noemt), en vervolgens in een kind van God dat in beslag wordt genomen door het geestelijke groeiproces. Dit is de keuze om het vaste voedsel van het Woord op te nemen. Hierdoor worden Christenen in staat gesteld om niet alleen te onderscheiden of te beredeneren wat goed en fout is, maar ook wat goed en beter is (Hebreeën 5:13-14).


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden