Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Teleurgesteld in God


Teleurgesteld in God – De realiteit
Het is wellicht moeilijk om dit toe te geven, maar velen van ons zijn wel eens teleurgesteld in God. De druk van het leven en onze alledaagse problemen doen ons verlangen naar Zijn tussenkomst en Zijn Goddelijke redding. Maar wanneer Zijn oplossingen niet overeenstemmen met de onze, dan raken we ontmoedigd. Het kan frustrerend en soms zelfs verwoestend zijn:

  • Als wij te maken hebben met een financiële ondergang, terwijl hebzuchtige en gewetenloze mensen juist lijken te gedijen.
  • Als wij ervaren hoe een diepe relatie, die op Gods principes is gebouwd, in een echtscheiding uiteenvalt.
  • Als wij moeten toezien hoe een naaste vreselijk te lijden heeft.
Vaak neemt onze teleurstelling in God toe als we ons minder op God en meer op ons zelf concentreren... Zorgt Hij er echt voor dat al deze dingen bijdragen aan het goede voor mij (Romeinen 8:28)? Heeft Hij een hopeloze situatie onder controle, terwijl ik alleen maar ellende zie? Als Hij mijn gebeden werkelijk heeft gehoord, waarom zie ik dan geen resultaten? Het ligt niet in Gods natuur om ons te bedriegen of ons in onze moeilijkste tijden in de steek te laten. “God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?” (Numeri 23:19)


Teleurgesteld in God – God begrijpt onze pijn
Het is geen zonde om teleurgesteld in God te zijn. Onze Hemelse Vader begrijpt onze diepste emoties, vooral emoties die uit pijn voortkomen. Hij heeft ons geschapen en via Zijn Zoon, Jezus Christus, heeft Hij Zelf elke emotie ervaren die wij kunnen ervaren. Wij hebben God met onze woorden en daden ontelbare keren teleurgesteld. En toch reikt Hij Zijn genade en erbarmen steeds weer naar ons allen uit. “HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.” (Psalm 36:6)

Maar onze teleurstelling in God hoeft niet blijvend te zijn. De waarheid is dat onze teleurstelling uit onze eigen menselijke natuur voortkomt, en niet uit Gods natuur. Paulus, "de apostel voor de heidenen", schreef hoe hij tijdens zijn gevangenschap in Rom tevreden en zelfs vreugdevol was. Veranderende omstandigheden hadden geen invloed op de innerlijke tevredenheid die hij (zelfs in boeien geslagen) genoot (Filippenzen 4:11–13). Door middel van zijn persoonlijke relatie met God vond Paulus een voldoening die hem door God was geschonken.


Teleurgesteld in God – God is onveranderlijk
We kunnen niet volledig begrijpen waarom God onze gebeden op onvoorziene manieren verhoort. Zijn wegen gaan onze wegen te boven (Jesaja 55:8–9). We moeten de dingen dus door de lens van Gods karakter bekijken. De Bijbel geeft ons een eindeloos inzicht in de onveranderlijke aard van onze Schepper. Hij is:

  • Barmhartig – “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft...” (2 Korintiërs 1:3–4)
  • Trouw – “Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.” (Klaagliederen 3:22–23)
  • Oneindig – “Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.” (Jesaja 57:15)
  • Genadig – “Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.” (Klaagliederen 3:22–23)
  • Wijs – “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?” (Romeinen 11:33–34)
Vervolging, opsluiting en zelfs folteringen konden Paulus niet van zijn vreugde beroven. “Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.” (Romeinen 15:13)


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden