Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Verleidingen weerstaan

(Read Verleidingen weerstaan, Part 1 First)

Verleidingen weerstaan - God staat verleidingen toe
Verleidingen zijn zo oud als de mensheid. Zij bestaan al sinds de hof van Eden. Toen Satan Eva verleidde om te doen wat God had verboden, deed hij een beroep op haar intellect. "Is het waar dat God gezegd heeft...," sliste de vijand. Vervolgens deed hij een beroep op haar verlangens: "...dat jullie dan als goden zullen zijn!" Tenslotte gleed hij aan de kant en gaf hij de controle over aan haar hartstochten. Zij keek naar de vrucht aan de verboden boom - en wilde hem hebben (Genesis 3). Verleidingen werken nog steeds op dezelfde manier. Er zit niets nieuws in Satans trukendoos. Koning David werd in verleiding gebracht toen hij de mooie vrouw van zijn buurman zag, Batseba genaamd, en hij bezweek onder die verleiding (2 Samuël 11:2-5). Door het hele boek Psalmen heen lezen we over Davids droefheid over zijn falen. Zijn ziel was gevuld met smart en het voelde alsof hij in tweeën werd gescheurd. In een gesprek met Petrus zegt Jezus dat Satan over hem wil heersen (Lucas 22:31-32). Jezus werd door de Geest in de woestijn gebracht en daar door Satan op de proef gesteld (Matteüs 4).

God wil dat wij slagen en onder verleidingen standhouden, maar Satan, de gezworen vijand van God, verlangt ernaar om ons te verslinden. 1 Petrus 5:8 zegt feitelijk: "Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan." Toen Adam en Eva in de hof zwichtten voor de verleiding, in plaats van God te gehoorzamen zoals Hij wilde, gaven zij de macht over de stoffelijke wereld over aan de duivel. Zijn doel in onze levens is tweeledig: ten eerste wil hij ons met zich meesleuren naar de hel. Wanneer hij dat gevecht verliest - omdat wij Christenen zijn geworden - dan is zijn doel om ons in deze wereld nutteloos en onbruikbaar voor God te maken. Hij gebruikt verleidingen om zijn doelen te bereiken. De betekenis en de kern van de zonde is "het doel missen". Wij missen het doel wanneer wij zwichten voor verleidingen.


Verleidingen weerstaan - Het geheim van succes is geestelijk!
Het weerstaan van verleidingen richt zich op onze vleselijke drangen en verlangens. Niemand staat boven verleidingen of het potentieel om te zondigen (1 Johannes 1:8). Wanneer er tegen verleidingen gevochten wordt, richten de oplossingen van de maatschappij zich op persoonlijk uithoudingsvermogen en wilskracht. Ook al lijkt deze aanpak de moeite waard, toch is de kans op succes minimaal omdat men zich concentreert op natuurlijke vermogens. Maar de Schriftteksten vertellen ons duidelijk dat dit gevecht niet in het natuurlijke domein plaatsvindt, maar in het geestelijke. In Efeziërs 6:12-13 lezen we: "Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden." Jezus gaf ons het voorbeeld toen Hij het wapen van Gods Woord gebruikte toen Hij beproefd werd (Matteüs 4). Omdat Hij de enige mens is die ooit in verleiding werd gebracht, maar toch niet zondigde, is Zijn voorbeeld een goed voorbeeld om te volgen! God weet hoe Hij ons een manier kan bieden om ons door verleidingen heen te werken en om verleidingen te overwinnen. Psalm 34:18 zegt: "De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood".

Wanneer wij ervoor kiezen om onafhankelijk van God op onze eigen kracht te vertrouwen om verleidingen te weerstaan, dan ziet God dit als hoogmoed (Jakobus 4:6). Hij heeft een plan voor onze redding, een manier om te ontsnappen die voornamelijk wordt gevonden in een relatie met Hem en Zijn liefdevolle, corrigerende hand (Hebreeën 12).

Wanneer we tot God komen om verlost te worden, dan geeft Hij ons een nieuwe natuur. De oude natuur - vol bedrog en het verlangen om onszelf te plezieren - verdwijnt. 2 Korintiërs 5:17 herinnert ons: "Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!" Op dit moment begint een letterlijke transformatie. Wanneer we de Bijbel beginnen te lezen en leren begrijpen wie God is, dan wordt ons denken geleidelijk veranderd. Dit is een vernieuwing die de morele vezels en het karakter van een mens verandert. Nieuwe eigenschappen en gewoonten worden aangeleerd en geïntegreerd. Zij vervangen de vroegere karakteristieken. Door middel van een relatie met God beginnen wij te denken als Christus en groeien wij in de kennis en de wijsheid van de Heer.

Wanneer we met verleidingen te maken hebben, zijn er altijd keuzes bij betrokken: gehoorzamen we God of geven we toe aan onze eigen verlangens? En toch is het zelden eenvoudig om uit de diepe put van verleidingen te klimmen, zoals ieder weet die dat ooit heeft ervaren. Het goede nieuws is dat we de vicieuze cirkel met Gods hulp kunnen doorbreken. Je voelt misschien wel pijn en beklemming in je hart en je verstand wanneer je vleselijke verleidingen afwijst, maar de zege over verleidingen is een schat voor de ziel.


Verleidingen weerstaan - Hoe het gevecht gestreden wordt
Het weerstaan van verleidingen kan hetzelfde aanvoelen als een moeilijke ademhaling: het is er altijd, waar je ook bent, als een boxer die zijn tegenstander in elkaar wil slaan. Gods Woord, bidden, het belijden van je zonden en het vermijden van situaties waarin verleidingen waarschijnlijk voorkomen, zijn allemaal factoren die de overwinning kunnen brengen. God weet wie wij zijn. Hij werd, in de persoon van Jezus, net als ons op de proef gesteld. Hij weet wat wij moeten doen om de zonde te verslaan. Op welk vlak jouw grootste verleidingen zich ook bevinden, vraag God om je te helpen om deze verleidingen te herkennen en om je uit gevaarlijke situaties te houden. Gebruik Gods Woord om schadelijke denkpatronen te veranderen. We hebben het volgende goede nieuws van de Apostel Paulus gekregen: "We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen." (2 Korintiërs 10:3-5, NBV).


Begrijp wat geestelijke oorlogvoering is!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden