Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Christus dienen


Christus dienen - Het wonder van focus
Wat het dienen van Christus betreft geeft Paulus ons een mooie Schrifttekst die zijn toewijding aan Jezus onthuld. Hij is bevrijd van de afleidingen uit zijn verleden en gefocust op een enkel doel voor de toekomst:

"Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is" (Filippenzen 3:13-14).

Hoe vaak heb jij dit in je leven gehoord of misschien zelfs tegen jezelf gezegd: "Er is gewoon niet genoeg tijd om alles af te krijgen waar ik mij op heb toegelegd"? Of misschien is de volgende uitspraak ooit aan jouw lippen ontsnapt: "Ik heb zóveel dingen te doen dat ik gewoon niet weet waar te beginnen!" Volgens mij zijn mensen altijd al bezige bijen geweest, maar in onze cultuur en samenleving lijkt alles nu op lichtsnelheid te gaan. Deze uitspraken vinden we niet alleen op de seculiere werkplek, maar misschien nog wel meer in de Christelijke bedieningen. Heb jij je ooit afgevraagd of de vroege kerk er anders had uitgezien als Paulus had gezegd: "maar twaalf dingen doe ik"?

Wat bedoelde Paulus toen hij deze woorden opschreef? Het lijkt me duidelijk dat Paulus meer dan "één ding" te doen had op dat moment in zijn leven. Hij had verschillende kerkgemeenten opgericht, hij schreef al die gemeenten regelmatig, hij preekte bijna elke dag in een synagoge of bij iemand thuis of gewoon op straat. Soms onderwees hij tot diep in de nacht en bij ten minste één gelegenheid viel een man rond middernacht in slaap en uit het raam. Vergeet verder niet dat Paulus een tentmaker van beroep was en daar ook nog tijd voor moest hebben. Je begrijpt wat ik wil zeggen: Paulus was een bezig mens. Hoe kon hij dan zeggen: "maar één ding doe ik"?


Christus dienen - Focus is de sleutel
Wat het dienen van Christus betreft vertelt Jakobus 1:8 ons dat een twijfelaar "aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet". Ik snap dat de context van dit vers niet het onderwerp van dit artikel is, maar het principe is volgens mij toch hetzelfde. Ik geloof namelijk dat het om focus gaat, niet om activiteit. Paulus had weliswaar een groot aantal activiteiten in zijn leven, maar hij had tegelijkertijd focus. Hij wist wie hij was, waartoe hij geroepen was, Wie hem geroepen had en wat hij elke dag moest doen om zijn roeping te vervullen.

Mijn vrouw en ik hebben al vele jaren een parttime professionele fotostudio. Als fotograaf weet ik dat ik goed moet scherpstellen, ongeacht hoe goed mijn apparatuur is, hoe kort mijn sluitertijd is of hoe goed het laboratorium het plaatje kan afdrukken. Zonder een goede focus zal het resultaat teleurstellend zijn. Wanneer ik bijvoorbeeld foto's maak van een bruiloft, dan zijn er om mij heen ontzettend veel dingen die mij kunnen afleiden. Als ik mij over andere dingen druk maak dan de foto doe ik moet nemen, dan zal ik als fotograaf falen. Ditzelfde principe geldt wanneer wij een effectieve dienaar van God willen zijn. De sleutel is: focus!

De Bijbel onderwijst ons dat er bepaalde dingen zijn die alle gelovigen worden opgedragen wanneer zij Christus dienen. Er zijn algemene aanwijzingen die door alle leden van Gods gezin moeten worden opgevolgd. Wij moeten bijvoorbeeld allemaal gastvrij zijn (Romeinen 12:13; 1 Petrus 4:9), wij moeten allen van elkaar houden (Johannes 13:35) en wij moeten allen de wereld ingaan als getuigen (Matteüs 28:19; Handelingen 1:8). Er zijn nog veel meer voorbeelden, maar je begrijpt wat ik wil zeggen. Bovendien heeft elke gelovige van de Heilige Geest een mengsel van geestelijke gaven ontvangen. Deze worden uitgereikt naar goeddunken van de Geest. Het gaat om bijzondere vermogens die de Geest ons geeft om verloren mensen te bereiken met het Goede Nieuws of om het Lichaam van Christus te dienen. Vaak noemen we dat evangelisatie, opbouw en onderwijs. Daarnaast zijn er nog bepaalde roepingen tot bijzondere bedieningen. Wanneer dat gebeurt, zal de Geest de gelovige altijd de vermogens geven om zijn of haar taak te voltooien. Dit is waar het om gaat: niet elke gelovige is tot dezelfde bediening geroepen en daarom wordt niet elke gelovige door de Geest uitgerust met de gaven om in die bediening succesvol te zijn. Met dit in het achterhoofd kunnen we inzien hoe dit onze focus kan, en vaak zal, beïnvloeden.


Christus dienen - Bevrijd van afleidingen
Stel je eens voor dat je Christus dient in een kleine gemeente. Je wilt betrokken zijn bij het werk van de gemeente en je biedt de voorganger of het kerkbestuur aan om te helpen. Misschien ben jij je ervan bewust dat je een bijzondere geestelijke gave hebt om kinderen te onderwijzen, maar alle posities in de zondagsschool zijn al gevuld. Wat de gemeente werkelijk nodig heeft is een parttime secretaris of secretaresse en het lijkt erop dat het arbeidsrooster prima overeenkomt met jouw persoonlijk tijdschema. Je aanvaardt deze baan. Dit werk moet tenslotte door iemand gedaan worden, nietwaar? Enige tijd later ontstaat er een behoefte aan een nieuwe leider voor de wekelijkse uitstapjes van de senioren van de gemeente. Oké. Prima. Waarom niet? Men is ook op zoek naar nieuwe koorleden: vers bloed is welkom! En hoe zit het met die nieuwe groep die erop uit gaat om de daklozen te helpen! En zo gaat het maar verder. Al deze activiteiten zijn in principe goed. Maar het blijft een feit dat je nu ten minste vier verantwoordelijkheden hebt waar je niet toe begiftigd bent, terwijl de taak waar je werkelijk toe geroepen bent wordt verwaarloosd. Er is natuurlijk de mogelijkheid dat iemand nu de kinderen onderwijst, terwijl hij veel liever secretaris zou zijn of met de ouderen in de gemeente zou willen werken. Maar ja, er moet toch iemand zijn die het onderwijs van de kinderen op zich neemt. Toch?

Kijk nu eens naar de gemiddelde voorganger van een kleinere gemeente. Het volledige betaalde personeelsbestand bestaat uit Hem alleen. Vaak heeft hij nog een tweede beroep nodig om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij heeft de roeping en de gaven van een pastor-leraar. Maar naast zijn verantwoordelijkheden als pastor moet hij ook de rollen vervullen van administratief medewerker, planner van de kerkprogramma's, koorleider en participant in een of meerdere comités. Waar is zijn focus op een gewone werkdag, denk je? Misschien besteed hij slechts enkele uren per week aan zijn werkelijke gaven en roeping. De rest van de week wordt hij door allerlei andere zaken afgeleid, niet zozeer door de dingen van de wereld, maar door de dingen in de kerk! Hij kan niet scherpstellen en de resultaten van zijn inspanningen zullen daardoor waarschijnlijk moeilijk waarneembaar zijn.


Christus dienen - Weet wie jij bent in Christus
Net als Paulus moeten ook wij weten wie wij in Christus zijn, voordat we Christus beginnen te dienen. We moeten weten waartoe we geroepen en begiftigd zijn, overwegen wie ons geroepen heeft en begrijpen wat we van dag tot dag moeten doen om onze roeping te volbrengen. Wij moeten ons realiseren dat er weliswaar een heleboel voor God te doen is, maar dat wij niet geroepen zijn om als een enkel individu al deze dingen te doen. Wij hebben allemaal specifieke gaven gekregen om te bereiken wat God voor ons heeft weggelegd.

Waartoe heeft Christus jou geroepen in dienstbaarheid aan Hem en Zijn Kerk? Welke geestelijke gaven heb jij ontvangen om die roeping waar te maken? Met hoeveel "goede activiteiten" hou je bezig die eigenlijk buiten je roeping vallen? Met andere woorden, heb jij focus? Weet jij wie je bent, tot welk werk jij geroepen bent, Wie jou geroepen heeft en weet jij wat je van dag tot dag moet doen om je roeping succesvol te volbrengen? De meeste volwassen Christenen storten zich met hart en ziel op het dienen van God, en dat is goed. Maar veel te veel toegewijde Christenen kunnen zich niet scherpstellen. Als wij vrij willen zijn om God te dienen, dan moeten we vrij zijn van afleidingen, zelfs de afleidingen van lovenswaardige ondernemingen. We moeten het wonder van focus in onze toewijding hebben. Alleen dan kunnen we samen met Paulus zeggen: "één ding doe ik…"


Leer meer!

Met toestemming ontleend aan het boekje Free to Serve God: 7 Principles Every Believer Should Know, door James O. Jones, Jr. (Light of Life Ministry, herdruk 2009). Met dank aan James O. Jones, Jr. en Light of Life Ministry. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden