Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Nederige dienaar


Nederige dienaar - De nederige gezindheid
Wat betekent het werkelijk om een nederige dienaar te zijn? Heb jij er wel eens over nagedacht hoe moeilijk het is om werkelijk nederig te zijn? Dan heb ik het niet over die valse nederigheid die wij allemaal wel eens tonen, wanneer we met lof overladen worden omdat we een bepaalde taak goed hebben uitgevoerd of een bepaald talent succesvol hebben gebruikt. We glimlachen dan, doen alsof we verlegen zijn en proberen het compliment weg te wuiven. Maar vaak zijn onze ware gevoelens juist het tegenovergestelde. In onze gedachten schreeuwen we het uit: "Nou, het is hoog tijd dat iemand eindelijk erkent wat ik allemaal doe!" Nee, dit is niet de nederigheid waar ik het over heb; dit zijn niet de gedachten van Christus. De reden dat werkelijke nederigheid zo moeilijk is, is dat werkelijke nederigheid de gestalte van een dienaar aanneemt. En de meesten van ons worden liever gediend dan dat wij zelf een ander dienen.


Nederige dienaar - Ware nederigheid
Jezus gaf ons het grootste voorbeeld van wat het betekent om een werkelijk nederige dienaar te zijn:

"Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis." (Filippenzen 2:5-8)

Deze tekst stelt dat Jezus "zich vernederde en gehoorzaam werd tot in de dood - de dood aan het kruis". In de generaties na Jezus werd het symbool van het kruis diep gerespecteerd. Maar zoals die mooie oude hymne zegt, was het kruis voor de vroege kerk "een symbool van lijden en schaamte". Het was het werktuig voor een folterende en vernederende openbare terechtstelling en leidde degene op het kruis altijd naar de dood. Jezus nam Zijn kruis op Zich als een dienaar. Zijn dood was niet voor Zichzelf, maar voor de mensen die Hij was komen dienen: zondaars. Jezus zei in Matteüs 16:24 tegen Zijn discipelen: "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen." Hij bedoelde dat ieder die Hem wilde volgen zijn oude "ik" moest laten sterven en een nederige dienaar moest worden. Laten wij, om de nederigheid van Christus te kunnen waarderen, eens kijken naar Zijn keuze om een dienaar van Zijn eigen schepping te worden.


Nederige dienaar - God de Schepper neemt een menselijke gedaante aan
Het is voor ons wereldse brein moeilijk te begrijpen hoe de hemel eruit ziet. Het is nog moeilijker te begrijpen dat Jezus Zelf in alle eeuwigheid als God heeft bestaan, samen met de Vader en de Geest. Hij is de Logos, het Woord. In Genesis was Hij het Woord dat alle dingen schiep. Johannes 1:1-3 stelt: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat." Alles dat bestaat werd door Jezus gemaakt. Hij was niet alleen in de hemel, Hij schiep de hemel. Hij sprak de zon, de maan en de sterren tot ontstaan. Hij is Degene die elk levend wezen heeft voortgebracht. Hij vormde de mens uit het stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Hij nam de rib uit Adams zijde en schiep hieruit een vrouw." De Psalmist verkondigde: "Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd." (Psalm 24:1-2)

Kunnen wij zelfs maar een fractie begrijpen van de liefde en de nederigheid van de Schepper, die Hem bewogen de heerlijkheid van de hemel te verlaten, in een vleselijk gewaad te worden gestoken, Zich onder Zijn schepselen te mengen, door hen te worden afgewezen, hen toe te staan dat zij Hem sloegen, Hem bespuugden en Hem op een oud ruw kruis sloegen, zodat Hij de straf op zich kon nemen die de mensheid verdiende? Hij had maar tot de Vader hoeven te bidden en er zouden twaalf legioenen engelen zijn verschenen om Hem te redden (Matteüs 26:53), maar dat deed Hij niet. Hij stond toe dat dit alles gebeurde. Dit openbaart de nederigheid, de bereidheid van een nederige dienaar, in de gedachten van Christus. Jezus probeerde Zijn discipelen te onderwijzen in de korte tijd die zij samen doorbrachten. De discussie, die onder hen woedde over wie de belangrijkste zou zijn in het koninkrijk, werd door Jezus op de volgende manier afgesloten:

"Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: 'Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'" (Marcus 10:42-45)

Zelfs op de avond waarop Jezus verraden werd, tijdens het Pesachmaal, onderwees Hij hen opnieuw over wat het betekent om de gezindheid van Christus te hebben.

"Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had." (Johannes 13:3-5)

"Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?'; vroeg hij. 'Jullie zeggen altijd "meester" en "Heer" tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.'" (Johannes 13:12-15)

Paulus schreef de volgende woorden, ingegeven door de Heilige Geest, in zijn brief aan de kerk in Filippi en uiteindelijk aan alle gelovigen: "Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had". Dat is geen kleinigheid. Het is broodnodig dat wij allen dit principe goed begrijpen en toepassen als we vrij willen zijn om God te dienen. Hoe zouden wij ooit gehoorzaam kunnen zijn aan de geboden van Christus zonder deze nederige houding van een dienaar te hebben? Want alleen met de gezindheid van Christus kunnen we onze vijanden liefhebben, de mensen die ons vervloeken zegenen, goede dingen doen voor de mensen die ons haten en bidden voor de mensen die ons gebruiken en vervolgen (Matteüs 5:44). Alleen met de gezindheid van Christus kunnen we anderen belangrijker vinden dan onszelf (Filippenzen 2:3). Alleen met de gezindheid van Christus kunnen we een broeder zachtmoedig op het rechte pad brengen, wanneer hij een misstap heeft begaan, en ervoor waken dat wij zelf niet tot misstappen worden verleid (Galaten 6:1).


Nederige dienaar - De gedachten van de Heer
Als wij nederige dienaars willen zijn, vrij om God te dienen, dan is het noodzakelijk dat we ook vrij zijn van enige hoogmoed die ons ervan kan weerhouden om anderen te dienen. Jezus verlaagde Zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood, zodat Hij het hoogst mogelijke offer kon brengen voor mensen die het niet verdienden. Paulus begreep dit principe. Nadat hij zichzelf als dood beschouwde, nam hij de gezindheid van Christus over zodat hij een Apostel onder de heidenen kon worden. Dit was het kruis van Paulus. Zijn overpeinzingen over zijn gehoorzaamheid aan dit kruis lijken sterk op de gehoorzaamheid van Christus aan Zijn kruis.

"We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. . . Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God." (2 Korintiërs 4:8-10, 15)

Het leven van Paulus werd geofferd omwille van het evangelie en net als Jezus werd hij uiteindelijk gedood door de mensen die hij wilde dienen. Er zijn talloze verhalen over missionarissen die hun roeping en hun kruis hebben aanvaard, naar de uithoeken van de aarde zijn gereisd om het goede nieuws over de redding door Christus te verkondigen, om daar vervolgens gedood te worden door de mensen die zij wilden dienen. Dergelijke verhalen lijken een enorme verkwisting van hun levens en lijken enorm oneerlijk wanneer wij deze met onze wereldse gedachten bekijken. Alleen met de gezindheid van Christus kan een dergelijke offergave begrepen worden. Wanneer een gelovige besluit om zijn kruis op te pakken en Jezus te volgen, dan zal de wereld die beslissing altijd belachelijk maken. De wereld is op zoek naar de kroon, maar niet naar het kruis. Ben jij als gelovige gevraagd om een kruis te dragen? Ben jij geroepen om anderen te dienen? We zullen alleen dan vrij zijn om God te dienen, als onze hoogmoed (ons verlangen om gediend te worden) ingeruild wordt voor nederigheid (ons verlangen om een nederige dienaar te zijn).


Leer meer!

Met toestemming ontleend aan het boekje Free to Serve God: 7 Principles Every Believer Should Know, door James O. Jones, Jr. (Light of Life Ministry, herdruk 2009). Met dank aan James O. Jones, Jr. en Light of Life Ministry. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden