Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Met Christus gekruisigd


Met Christus gekruisigd - Het mysterie van onze dood in Christus
Met Christus gekruisigd? De dood in Christus is een cruciale openbaring die wij goed moeten begrijpen als we ooit echt vrij willen zijn. Laten we eens beginnen met de volgende teksten van Paulus om onze dood in Christus te kunnen begrijpen:

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

"Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God." (Romeinen 6:5-11)

"Want voor mij is leven Christus en sterven winst." (Filippenzen 1:21)


Met Christus gekruisigd - Jezelf dood beschouwen
Laten we nu de grootste belemmering om God vrij te dienen gewoon eens bij naam noemen: ZONDE. Is het niet vreemd dat de Bijbel ons vertelt dat wij allemaal zondaars zijn, dat er werkelijk niemand rechtvaardig is, dat wij allemaal de nabijheid van God ontberen, maar dat de meesten van ons toch niet graag toegeven dat wij in strijd zijn met de zonde? Maar dit is een probleem dat we gewoon onder ogen moeten zien en dat we, met de hulp van God, kunnen overwinnen om werkelijk vrij te zijn.

In dit gedeelte van dit artikel wil ik graag het risico lopen dat ik verkeerd begrepen wordt, maar ik vertrouw erop dat je mij even geduldig wilt aanhoren voordat je enige conclusies trekt. Ik weet maar al te goed dat ik binnen in mij geen enkel vermogen heb om zondeloos te zijn. Ik begrijp ook heel goed dat ik een zondaar ben die door Gods genade is gered en dat mijn redding niet te danken is aan mijn eigen daden of verdiensten. Ik weet zeker dat jij die waarheden in jouw eigen ervaring ook kent en begrijpt. Maar de Schriftteksten die wij zojuist bekeken hebben, vertellen ons dat we er niet meer alleen voor staan. Wij hebben de Geest van God die nu in ons huist, de natuur van Christus die ons beïnvloedt en de Wet van God die ons onderwijst.

Ik heb Christenen vaak horen zeggen, in een poging om nederig te zijn, dat zij niets meer zijn dan zondaars die door genade gered zijn, dat zij er niets aan kunnen doen dat zij elke dag zondigen, maar dat hun zonden hen steeds weer naar God leiden om Hem om vergeving te vragen. Dit lijkt heel sterk op de kwestie die Paulus in zijn brief aan de Romeinen aankaart: "Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?" (Romeinen 6:1-2). Ik heb altijd al willen roepen: "Nou, stop dan met zondigen en dank God voor deze overwinning!" Want ik geloof dat wij, ook al hebben wij op eigen kracht geen andere keuze dan zondigen, omdat dit nu eenmaal onze aard is, in Christus het vermogen hebben om niet te zondigen, omdat dit Zijn aard is. Wij kunnen kiezen welke aard wij willen volgen.

Lees de volgende teksten maar eens die deze conclusie ondersteunen:

"Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak." (Romeinen 6:11-16)

"Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood." (Romeinen 8:1-2)

"Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven." (Romeinen 8:12-13)

"Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet." (Galaten 5:16-18)

"Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd." (1 Korintiërs 9:27)

"Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht - hebzucht is afgoderij -, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd..." (Kolossenzen 3:2-7)


Met Christus gekruisigd - Leg de oude natuur af, leid het nieuwe leven
We zouden best nog even door kunnen gaan met dergelijke passages die de gelovigen vertellen dat zij het oude leven (of de oude aard) moeten afleggen en het nieuwe leven moeten leiden (of naar de nieuwe aard moeten leven). Het lijkt overduidelijk dat Paulus zegt dat wij, wanneer wij met Christus gekruisigd zijn, het vermogen hebben om ervoor te kiezen niet te zondigen, met behulp van de kracht van de Geest en de natuur van Christus in ons. Zowel de oude als de nieuwe natuur huizen in ons, en zij voeren strijd met elkaar. Maar het is aan ons om de keuze te maken om "door de Geest te wandelen" (Galaten 5:25 3:2-7) en ons niet te laten leiden door onze vleselijke verlangens. Het is aan ons om in het licht te leven, niet in de duisternis. Het is aan ons om onze oude egoïstische natuur te laten sterven en om de natuur van Christus toe te staan in ons te leven. Wanneer Paulus zegt dat hij niet meer leeft, maar dat Christus in hem leeft, dan is dat een uitdrukking van zijn keuze. Wanneer Paulus zegt dat hij dagelijks sterft, dan is dat een uitdrukking van zijn keuze. Wanneer Paulus zegt dat hij zijn lichaam op harde wijze oefent en het dienstbaar maakt, dan is dat een uitdrukking van zijn keuze. Wij moeten niet het excuus gebruiken dat wij nu eenmaal als zondaars geboren zijn. Dat is zeker waar, maar wij zijn ook wedergeboren en die wedergeboorte was een geboorte in rechtschapenheid!

Wat ik voorstel is niet de doctrine van een tweede genadewerk, waardoor iemand zou kunnen beweren volledig en compleet geheiligd te zijn en daardoor niet meer kan zondigen. Wat ik wel voorstel is een genadewerk dat hem toestaat te zeggen: "Dankzij de genade van God ben ik in staat om niet te zondigen!" In Gods ogen is mijn oude natuur gestorven, met Christus gekruisigd. Wanneer Paulus zegt dat ik mijzelf als dood moet beschouwen, dan bedoelt hij dat ik mijzelf moet zien zoals God mij ziet. Dat vereist zelfbeheersing, discipline en het doorbreken van oude gewoonten. De oude natuur wil mij niet zomaar vrijuit laten gaan. De oude natuur heeft te lang de touwtjes in handen gehad om zich zomaar zonder slag of stoot gewonnen te geven. Maar elke veldslag waarin de oude natuur wordt verslagen verzwakt die oude natuur en versterkt de nieuwe geestelijke natuur. Maar wij zullen verslagen zijn tot we het conflict erkennen, de vijand de oorlog verklaren en de volledige wapenrusting van God opnemen (Efeziërs 6:11-17). Er staat helemaal nergens in de Schrift dat wij een verslagen leven zouden moeten leiden!

De Bijbel vertelt ons dat wij een slaaf zijn van diegene of datgene waaraan wij ons in gehoorzaamheid onderwerpen. Wij moeten ons niet aan de zonde onderwerpen, maar aan Christus. Hoewel het volgens mij niet verstandig is om hiervoor een stappenplan aan te dragen, kan ik wel zeggen dat de volgende vier waarheden in ons hart moeten zitten voordat we vrij kunnen zijn van de zonde.

  • We moeten begrijpen dat Christus ons middels Zijn offergave (Zijn dood) de middelen heeft aangereikt waarmee wij van de zonde bevrijd kunnen worden.

  • We moeten erkennen dat God ons weliswaar de middelen heeft aangereikt waarmee wij van de zonde bevrijd kunnen worden, maar dat Hij ons in Zijn soevereiniteit de keuze heeft gegeven: aan welke aard zal ik mij onderwerpen? Met andere woorden: na onze bekering is een opzettelijke zonde een keuze!

  • We moeten vaststellen dat onze zonde een belediging van God is en de bewuste keuze maken om voor die zonde te sterven. Dit betekent dat wij de keuze moeten maken om ons niet aan de verlangens van het vlees te onderwerpen en om die verlangens niet te gehoorzamen (zie Jozua 24:15: "kies dan nu wie u wel wilt dienen…").

  • We moeten onszelf als dood beschouwen, want een dood mens is vrij van de zonde.


Met Christus gekruisigd - Dood voor de zonde
Een goed begrip van wat het betekent om met Christus gekruisigd te zijn, is misschien wel het belangrijkste van alle principes voor gelovigen. Totdat wij bevrijd zijn van de ketenen van de zonde, zullen we nooit vrij zijn om God te dienen.

"Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig.'" (1 Petrus 1:13-16)


Leer meer!

Met toestemming ontleend aan het boekje Free to Serve God: 7 Principles Every Believer Should Know, door James O. Jones, Jr. (Light of Life Ministry, herdruk 2009). Met dank aan James O. Jones, Jr. en Light of Life Ministry. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden