Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Lauw Christendom


Lauw Christendom - Een definitie
Lauw Christendom kan als volgt gedefinieerd worden:

    Jullie zijn geen heidenen, maar ook geen Christenen. Jullie zijn niet goed en niet slecht. Jullie zijn niet afgedwaald door valse leer, maar ook niet grondig verslaafd aan wat goed is. Met andere woorden, jullie zijn lusteloos en onverschillig. Het lijkt jullie weinig uit te maken of het heidendom of het Christendom zal standhouden. Hoewel zij (de lauwe Christenen) weinig geestdrift voelen voor de redding van hun eigen ziel of die van anderen, hebben zij toch een zo'n algemene overtuiging van de waarheid en het belang van het Christendom, dat zij het toch niet zomaar op willen geven.1
Ik vind deze definitie heel mooi, omdat deze tot de kern van het probleem doordringt: wanneer een geestdrift voor de waarheid ontbreekt, zal onverschilligheid overwinnen. Ik worstel zelf al zo lang als ik me kan herinneren met apathie in mijn eigen leven. Soms weiger ik mijn rol en verantwoordelijkheid serieus te nemen als echtgenoot of als vader. Soms weiger ik mijn relatie met Christus op te pakken. En soms weiger ik om Zijn geliefde mensen lief te hebben zoals Hij van mij vereist. Ik ben ook apathisch geweest wat betreft mijn leefstijl. Zo nu en dan iets nieuws proberen of experimenteren, dat vond ik wel oké, want Gods genade zou mij na mijn verontschuldigingen altijd wel weer herstellen. Maar op een gegeven moment besloot ik mijn apathie in te ruilen voor geestdrift: mijn lauw Christendom voor een leefstijl die door de waarheid wordt voortgestuwd. Ik verruilde mijn "roze" Christendom voor een "rood" Christendom door mijn leefstijl te verlaten!


Lauw Christendom - Roze Christendom
We kunnen de termen "lauw Christendom", "Cafetaria Christendom" en "Christelijke apathie" samenvatten met het begrip "roze Christendom". Roze, omdat wij het rode bloed van Jezus aan het kruis verwaterd hebben en de waarheid van die offergave verdund hebben tot de kleur van een maagdrankje. We hebben dit gedaan door compromissen te sluiten met de wereld, door onszelf en anderen valse identiteiten toe te kennen en door onrecht in onze levens, kerken en buurten toe te staan onder het mom van "tolerantie". Geliefde broeders en zusters, Christus is niet gestorven, zodat wij de eeuwigheid met de Almachtige Heer kunnen doorbrengen op basis van een heidense leefstijl zonder fundament. Nee, Hij is gestorven voor de liefde, zodat wij bevrijd konden worden uit de slavernij van de dood, die niet alleen tot uitdrukking komt in elke mogelijke verslaving aan de tijdelijke en wereldse dingen van dit leven, maar ook in onze sterfelijkheid.

Als wij die roze kleur van ons willen afschudden, dan begint dat met een dagelijkse keuze om op de fundering van de waarheid te leven. De waarheid is alleen maar in de Heilige Bijbel vastgelegd en kan nergens anders worden gevonden. In dit artikel wil ik je twee (van de honderden) eenvoudige waarheden meegeven die je een heel eind op weg zullen helpen, wanneer je een levensroute kiest die weigert onder het zware juk van het "roze" (lauw) Christendom gebukt te gaan.


Lauw Christendom - Eenvoudige waarheden
De eerste is de waarheid dat jouw relatie met Christus jouw verantwoordelijkheid is: het is jouw levensreis. Onze Heer heeft ons de Heilige Geest gegeven als begeleider op deze reis en Hij heeft bovendien apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren aangesteld om het lichaam van Christus op te bouwen (Efeziërs 4:11-12). Jullie hebben een heleboel helpers om je heen, maar je begrijpt het geloof echt helemaal verkeerd als je denkt dat het de taak van die helpers is om jou te voeden met de diepte van Gods openbaring en de intimiteit die nodig is om de roze kleur van jouw leven af te schudden en om de waarheid aan te nemen die in de rode kleur gevonden kan worden.

De tweede waarheid is dat een door de waarheid gedreven leefstijl een fundamentele noodzakelijkheid is voor ieder die de roze kleur in zijn leven wil zien verdwijnen. Wanneer we "fundamenteel" zeggen, dan bedoelen we daarmee dat niemand een geestdriftig leven kan leiden, dat gevuld is met intimiteit met de Vader, geloofwaardigheid voor andere mensen en relevantie voor deze tijd, als hij niet elke dag de keuze maakt om niet van de Rots der Waarheid te worden afgestoten. Wij moeten onszelf leren te geloven dat de leefstijl, die de Apostelen van het Nieuwe Testament ons aanreiken, meer is dan alleen maar beleefde suggesties. Het is een vereiste voor het geloof.

Leer meer!

Uit het boek Pink Christianity (Roze Christendom) door Nathan Schnackenberg. Met toestemming gebruikt.
Voetnoten:
1 Adam Clarks bijbelcommentaarWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden