Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Heiliging


Heiliging - De Bijbelse betekenis
Heiliging is een Bijbelse doctrine die in de Christelijke leer behoorlijk wordt benadrukt. En toch, ondanks het belang van deze doctrine, wordt heiliging vaak als een godsdienstig concept gezien dat te moeilijk is om te begrijpen. Hoewel heiliging in eerste instantie een vreemd idee lijkt, is dit één van de belangrijkste dingen die voor gelovigen in Jezus Christus heeft plaatsgevonden - en nog steeds plaatsvindt. In dit artikel zullen we de heiliging nader bekijken en de sleutelrol bespreken die deze Bijbelse doctrine speelt in Christelijke geestelijke groei.

Het woord "heiliging" vindt zijn oorsprong in het woord "heiligen". En "heiligen" vindt zijn oorsprong in het Griekse woord "hagiazo", wat "scheiden" of "uitkiezen" betekent. In de Bijbel houdt heiliging in het algemeen verband met een soevereine handeling van God, waarmee Hij een mens, plaats of ding "uitkiest", zodat Zijn doelen bereikt kunnen worden. In het boek Exodus heiligt God een plaats om aanbeden te worden. "Daar zal ik de Israëlieten ontmoeten en die plaats zal door mijn aanwezigheid worden geheiligd," zegt Exodus 29:43. Zoals we zien in Genesis 2:3, waarin de zevende dag wordt "uitgekozen" als een heilige rustdag, kan zelfs een dag geheiligd worden. "God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk."

Op een vergelijkbare manier wordt een mens geheiligd, wanneer hij of zij door God wordt uitgekozen voor een specifiek Goddelijk doel. Op het moment waarop wij in Christus gered worden, worden ook wij onmiddellijk geheiligd en beginnen wij het proces, waarin we steeds meer op het evenbeeld van Christus zullen gaan lijken. Als Gods kinderen worden wij vanaf dat moment "uitgekozen" om Zijn Goddelijke doelen voor de eeuwigheid uit te voeren. Hebreeën 10:14 zegt: "Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht." Ben jij voor God uitgekozen?


Heiliging - Niet hetzelfde als verlossing
Het is belangrijk dat we het verschil begrijpen tussen rechtvaardiging en heiliging. Rechtvaardiging is een ander woord voor verlossing. Jezus gaf Zijn leven aan het kruis als een offergave voor onze zonden. Zijn bloed wast ons schoon van onze zonden en bevrijdt ons van een eeuwig lijden en een eeuwige vervloeking. Gelovigen zijn gered vanwege wat Christus reeds gedaan heeft. Wij kunnen niets doen om onze redding te verdienen. Het is een geschenk dat aan ieder kind van God wordt gegeven, ongeacht zijn of haar ras, leeftijd, volwassenheid of deugdelijkheid. Heiliging vindt plaats als een gevolg van verlossing. Op het moment van bekering treedt de Heilige Geest onze levens binnen. We worden dan niet meer gegijzeld door de dood; het staat ons dan vrij om het leven te leiden dat God voor ons verlangt. We zijn op deze manier geheiligd, eenvoudig door onze positie als verloren zielen die door Gods genade zijn gered.


Heiliging - Een voortdurend proces
Heiliging stopt echter niet bij onze verlossing, maar is een progressief proces dat in een Christelijk leven blijft voortduren. In tegenstelling tot de dingen en plaatsen die door God in de Bijbel zijn geheiligd, hebben mensen het vermogen om te zondigen. Ook al zijn we als Gods kinderen "uitgekozen", toch blijven wij ons op manieren gedragen die hiermee in strijd zijn. Als Christenen realiseren wij ons, al kort nadat we zijn gered, dat er een nieuwe innerlijke strijd in ons binnenste wordt gestreden - een strijd tussen onze oude, door zonden geleide natuur en de nieuwe, door de Geest geleide natuur. Paulus beschrijft deze inwendige worsteling het best in het boek Galaten, en wel in Galaten 5:17: "Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt."

Net als in het geval van Paulus, is het verlangen van ons hart om God te behagen en Hem te gehoorzamen, maar ons vlees is zwak en dat maakt het moeilijk om zonden te weerstaan. En toch gaat heiliging juist aan het werk in onze voortdurende worsteling met zonde en onze gehoorzaamheid aan God.

Maar hoe werkt heiliging dan eigenlijk? Wat betekent het praktisch om "uitgekozen" te zijn? Heiliging kan het best beschreven worden als een inwaarts geestelijk proces, waarmee God door middel van de Heilige Geest heiligheid en veranderingen in het leven van een Christen teweeg brengt. De gevolgen van het leven in een verdorven wereld hebben alle mensen op een andere manier schade berokkend. Wij hebben allemaal te maken met onze eigen problemen, met een strijd tegen de zonde, en in verschillende mate met pijn uit het verleden. Deze belemmeren ons om het leven te leiden dat God voor ons verlangt. Zodra we Jezus Christus in onze levens aanvaarden, treedt de Heilige Geest onze levens binnen om een transformatieproces te beginnen (progressieve heiliging). Hij overtuigt ons van de aspecten van onze levens die veranderd moeten worden en helpt ons zo om in heiligheid te groeien. We beginnen de wereld, mensen en persoonlijke moeilijkheden meer vanuit een Bijbels perspectief te bekijken. Onze keuzes zijn steeds vaker gemotiveerd door liefde en waarheid, in plaats van zelfzuchtigheid en eigenbelang. We kunnen ons vertrouwen bijvoorbeeld onterecht in schoonheid, rijkdom en materialisme gesteld hebben, maar God kan ons moeilijke omstandigheden geven die ons bevrijden van deze valkuilen die onze groei belemmeren. Het transformatieproces kan pijnlijk zijn, maar het is altijd gemotiveerd door Gods liefde voor ons. Bovendien belooft God in Zijn woord dat hij ons niet meer zal opleggen dan we aankunnen (1 Korintiërs 10:13).

Dit is het actieve heiligingsproces in het leven van iedere gelovige. Hoewel dit proces voor elk mens persoonlijk is, is het einddoel om zonde te voorkomen en om geestelijke groei te bevorderen. Let wel dat heiliging niets te maken heeft met een leven in zondeloze perfectie. We zullen in dit leven nooit zondeloos zijn. Sterker nog, de Bijbel waarschuwt ons in 1 Johannes 1:8 tegen een dergelijke valse leer: "Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons".

Heiliging bestaat niet uit pogingen om zondeloos te zijn, om zo de gunst van God te verdienen. Heiliging is veeleer voor ons eigen goed. God gebiedt ons om heiliging na te streven, zodat we erdoor gezegend kunnen worden.


Read Heiliging Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden