Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Heiliging

(Read Heiliging, Part 1 First)

Heiliging - Een Christelijke verantwoordelijkheid
Heiliging is één van de meest uitdagende aspecten van de Christelijke levenswandel. Onze natuurlijke neiging is om de zonde te omarmen, maar toch heeft God er in Zijn Goddelijke wijsheid voor gekozen om ons de verantwoordelijkheid te geven om aan onze eigen heiliging te werken. "Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel," lezen we in 2 Timoteüs 2:21.

Maar hoe kunnen we heiliging nastreven? Hoe zijn we persoonlijk verantwoordelijk? In Zijn liefde heeft God ons Zijn Heilige Geest en Zijn geschreven Woord, de Bijbel, gezonden om ons richting te geven. Hoewel de heiliging van ieder persoon uniek en persoonlijk is, bestaan er gemeenschappelijke principes voor heiliging die onveranderlijk zijn.


Heiliging - Praktische stappen
Bidden is van het allergrootste belang. Wanneer we te lijden hebben of oog in oog staan met verleidingen, dan zijn ons verstand en ons lichaam zwak. Satan weet dit en hij probeert van onze zwakheid te profiteren. Wanneer we bidden, vormen we een geestelijke eenheid met God. Bidden zal ons niet alleen in moeilijke tijden troosten, maar ons ook de kracht geven om de zonde te overwinnen. Door middel van gebeden zijn we ook gevoeligig voor de leidende hand van de Heilige Geest.

God heeft ons ook het geschreven Woord gegeven, de Bijbel. De Bijbel is meer dan een geschiedenisboek: zijn woorden hebben de macht om ons te heiligen. Toen Satan Jezus op de proef stelde in Matteüs 4, gebruikte Jezus het Woord van God om de verleiding te weerstaan. "Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God'" (Matteüs 4:4).

Gods Woord heeft ook de macht om ons verstand te transformeren en te overtuigen, en om licht in de duisternis van onze harten te brengen. De Bijbel is het instrument dat God gebruikt om ons ontwikkelen op het gebied van kennis, geloof en persoonlijke heiligheid: de essentiele elementen van heiliging. "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden" (Hebreeën 4:12). Ongeacht of het gebeurt door te studeren of door naar lessen te luisteren, het heiligende werk van Gods Woord heeft enorme afmetingen voor een gelovige die de waarheid en de macht ervan herkent.

Gelovigen worden ook tijdens hun aanbidding van God geheiligd. God verlangt een werkelijke, vurige aanbidding van Zijn mensen. Als onze aanbidding oprecht is, dan verandert dit onze harten en leidt dit ons tot een dichte eenheid met God. Johannes 4:23 zegt: "Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden".

Daarnaast zei Jezus, voor Hij naar de Hemel opsteeg, tegen Zijn discipelen dat zij in Jeruzalem op een geschenk moesten wachten dat God hen zou sturen (Handelingen 1). Dit is het geschenk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is onze grootste helper en "heiliger". Als wij ons overgeven aan Zijn leiding, dan heeft Hij de macht om ons te helpen zonden te weerstaan en positieve veranderingen door te voeren. "Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten." (Galaten 5:16)

Wanneer we zondigen en de leiding van de Heilige Geest negeren, dan verbreken we onze gemeenschap met Hem en sluiten we ons af van Zijn levensveranderende kracht. 1 Tessalonicenzen 5:19 gebiedt ons: "Doof de Geest niet uit."


Heiliging - De sleutel tot geestelijke groei
Heiliging heeft te maken met onze positie én met onze progressie. We zijn al geheiligd, omdat Jezus Christus ons gered heeft, maar toch gaat de heiliging in ons innerlijk door. We worden steeds meer getransformeerd naar het evenbeeld van Christus. Heiliging is de verantwoordelijkheid van iedere gelovige in Christus. Wanneer wij ervoor kiezen om heiliging in ons leven na te streven, dan vindt er een positieve groei plaats. Het nastreven van heiliging betekent ook dat het lichaam en de wil aan de leiding van de Heilige Geest moeten worden overgegeven. Er is tijd voor nodig. Het is een werk in uitvoering dat niet gehaast kan worden. Net als een pasgeboren baby geleidelijk opgroeit tot volwassenheid, zo werkt heiliging ook geleidelijk in het leven van een nieuwe gelovige. Het werk van de heiliging zal uiteindelijk, wanneer Jezus Christus terugkomt, in het leven van iedere gelovige worden voltooid. Dit is de hoop van elke Christen.

Paulus verwoordt dit het beste in zijn brief aan de Tessalonicenzen: "Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus." (1 Tessalonicenzen 5:23)


Ga nu dieper met God!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden