Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

In Christus groeien


In Christus groeien - Honger
In Christus groeien is een levenslange reis. Elke ervaring die we op ons pad tegenkomen zal ons verrijken. We krijgen gelegenheden om te groeien, om een natuur te ontwikkelen zoals die van Christus; een natuur die overeenkomt met die van onze hemelse Vader. God heeft ons innerlijke wezen prachtig en wonderbaarlijk geschapen. Toen God ons schiep, schonk Hij ons een bovennatuurlijk leven (Psalm 139:13-16). We kunnen proberen om op eigen kracht steeds heiliger te worden, of we kunnen ons overgeven aan en samenwerken met de glorieuze bedoelingen van God. “Zorg ervoor dat jullie geestelijk groeien, en dat jullie onze Heer en Redder, Jezus Christus, steeds beter leren kennen. Dan kan de Heer altijd goed voor jullie zijn. Van Hem is alle macht en eer, nu en voor eeuwig” (2 Petrus 3:18).


In Christus groeien - Voeding
Wanneer we Jezus Christus voor het eerst erkennen als onze Redder, worden we wedergeboren. Net als alle andere pasgeborenen hebben we een regelmatig en vurig verlangen naar voeding. Het schrille gehuil van een baby vraagt om een onmiddellijke oplossing. Als Christenen zouden wij ook zo naar Gods Woord moeten verlangen, zodat we kunnen opgroeien. “Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is” (1 Petrus 2:2-3).

De goedheid van God kan niet op een oppervlakkige manier geproefd worden. We moeten zien, horen en voelen om de genadevan Christus werkelijk te kunnen proeven. De profeet Jeremia begreep hoe belangrijk het was om Gods Woord een vast onderdeel van zijn leven te maken door elke kruimel in zich op te nemen en te verteren. “Elke keer als U tegen me sprak, verslond ik uw woorden. Ik genoot ervan. Ik werd er gelukkig van...” (Jeremia 15:16). Terwijl we groeien, leren we dat niets beter op de maag ligt - dat wil zeggen, op onze ziel en geest – dan Jezus Christus, het Brood van het Leven. Wanneer wij Jezus als onze Heer en Redder belijden, dan is Hij een onderdeel van al onze relaties en al onze handelingen. Dat betekent dat we ook hongerig naar Hem zijn.

David vond grote vreugde in het Woord van God. Wanneer een mens geestelijke honger heeft naar dagelijkse Bijbellezing, dan is dat een weerspiegeling van een innerlijk verlangen naar hemelse dingen. “Uw woorden zijn heerlijk, nog heerlijker dan honing in mijn mond!” (Psalm 119:103). Wanneer mensen aan een “dieet” denken, dan denken ze meestal aan minder eten. Maar een dieet is eigenlijk veel meer dan minderen. Het gaat om een bewuste inname van de juiste dingen: minder kunstmatige ingrediënten en meer authentieke voedingsstoffen, dat wil zeggen de Waarheid.

In het Woord van de Waarheid kunnen we groeien en door de Heer worden grootgebracht. Het geestelijke voedsel dat we ontvangen, nestelt zich dan in ons, net zoals Hij (Johannes 15:7). We ontdekken dan al snel dat Gods beloften er altijd voor ons zijn, gereed om ons hele wezen van energie te voorzien.


In Christus groeien - Tegenspoed
Geestelijke groei is een gevolg van een vertrouwen op God, vooral in tijden van tegenspoed. De psalmist, David, begreep dat God alle mensen die Hij redt ook beschermt; Hij behoudt hun eeuwige levens voor Zijn hemelse koninkrijk (Psalm 86:2,13). Een leven in geloof zal je in staat stellen om God in moeilijke tijden steeds meer te vertrouwen. Met elk gebed dat we in geloof bidden, zullen we dichter bij de Bron van geestelijke vreugde en vrede gebracht worden.

Gelovigen die recht hebben op de grootste vreugde, hebben vaak het meest te lijden. Jezus Christus had meer te lijden dan ooit van Zijn discipelen gevraagd werd (Jesaja 53). Net als die eerste discipelen zullen we groeien wanneer we ontdekken dat de beproeving uit de ene genadedaad een andere genadedaad zal voortbrengen.1 Wanneer we volharden in gebed zullen we daarom groeien. Onrust en onzekerheden verdwijnen wanneer onze volharding ons naar volwassenheid leidt (Jakobus 1:2-4).

We zullen ontdekken dat we in Christus groeien wanneer we het vermogen ontwikkelen om al onze lasten aan God over te dragen. Zelfs de “beste” Christenen hebben de neiging om zich te veel zorgen te maken. Jezus herinnert ons eraan dat we niet moeten vrezen wat de dag van morgen zal brengen (Matteüs 6:34). Elke dag zal zijn eigen zorgen en problemen met zich meebrengen. Maar elke dag komt ook met zijn eigen kracht en voorzienigheid. Als nieuwe beproevingen en moeilijkheden zich dagelijks aandienen, zal Gods hulp en zorg ook dagelijks weer vernieuwd worden (Klaagliederen 3:22-23).


In Christus groeien - Bevestiging en aanvaarding
Wanneer heb jij voor het laatst een opbouwende bevestiging ontvangen van een manager, een goede vriend of zelfs een familielid? Misschien was je toen wel verrast of bemoedigd. Misschien gaf het je een heel nederig gevoel. Elk levend wezen op aarde verlangt naar bevestiging. God wil ons ook doen groeien door onze aanvaarding in Christus Jezus te bevestigen.

  • “IK BEN GOED.” Wij zijn een nieuw wezen, een nieuwe schepping, die mogelijk gemaakt is door het lijden van Jezus Christus in onze plaats. Alleen door Jezus mogen wij deel hebben aan de beloften van de Bijbel, die ons het vertrouwen en de zekerheid geven die ons doen groeien in Christus (Efeziërs 2:10; Filippenzen 1:6).
  • “IK BEN BEMINNELIJK.” Christus droeg Zijn lijden heel gehoorzaam. Daarom hield God van Hem. De Vader hield van Christus als Zijn Zoon, en Christus houdt van ons als Zijn kinderen. We zullen in Christus groeien wanneer we God nabootsen wat betreft goedertierendheid, heiligheid en boven alles liefde (Johannes 15:9; Efeziërs 5:1-2).
  • “IK BEN EEN VERANTWOORDELIJK MENS.” Wij kunnen een hechte, openhartige relatie met de Heer hebben. Groei in Christus vereist een onophoudelijke boetvaardigheid, een continu geloof en dankbaarheid voor de liefde van onze Verlosser (Romeinen 10:9-10; 1 Johannes 1:9).
  • “IK BEN EEN WAARDEVOL EN BELANGRIJK MENS.” We weten dat we op een gezonde manier in Christus groeien vanwege onze relatie met de Heer. Gelovigen die met Christus zijn verbonden, vormen samen één geest. We zijn apart gezet om door God gebruikt te worden, omdat Jezus de boete voor onze zonden heeft betaald (Romeinen 14:7-8; 1 Korintiërs 6:19-20).
  • “IK BEN IN STAAT OM GROTE DINGEN TE DOEN.” Wanneer we onze zwakheden toegeven terwijl we op Gods macht en toereikende genade vertrouwen, dan zal ons dat naar volwassenheid leiden. De macht die van de Geest van God afkomstig is, is de beste voeding voor ons innerlijke wezen (2 Korintiërs 12:9; Efeziërs 3:16).
Zonder eenheid zou ons innerlijke wezen, en zelfs ons lichaam, niet meer functioneren of groeien. Gods bevestiging en aanvaarding schenken ons eenheid door Jezus Christus. De eenheid van Christus en Zijn “bruid”, de Kerk, stijgt uit boven elk menselijk begrip. Het gaat niet slechts om volwassenheid wat betreft Schriftuurlijke overtuiging of persoonlijke volwassenheid in onze omgang met anderen. Groei in Christus leidt tot een volwassenheid die bestaat uit een gebalanceerd karakter in Hem. Als gelovigen vormen wij het bloeiende en groeiende lichaam van Christus dat opgebouwd wordt totdat “wij allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus” (Efeziërs 4:13).

Leer meer!

Voetnoot:
[1] Genade bestaat uit de onbeperkte en onverdiende goedheid en erbarmen van God die vrijelijk aan menselijke wezens worden geschonken. Jezus Christus was vervuld van de Goddelijke goedheid en gunst die bedoeld waren als zegen voor Gods volk.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden