Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Wat is discipelschap?


Wat is discipelschap?
Discipelschap is het onderwijzen van Bijbelse beginselen, waarbij je model staat voor een ander en waarbij je die ander leidt naar een rechtschapen leven als volgeling van Jezus Christus. Dit zou een cyclisch proces moeten zijn. Dat betekent dat wij, wanneer wij geleerd hebben hoe wij een discipel kunnen zijn, weer discipelschap op anderen kunnen toepassen, enzovoorts. Een van de belangrijkste eigenschappen van een discipel (een student of pupil) is de ontwikkeling van een innige relatie met God door Christus; het is dus méér dan slechts dingen over Hem leren. Discipelschap is het uitrusten van de Christen met Gods Woord, gebed, doctrine, aanbidding, bemoediging en dienstbaarheid.

Daarnaast heeft discipelschapstraining ook betrekking op de relaties met andere mensen. Relaties worden ontwikkeld door samen te leren, voor elkaar te zorgen en elkaar aan te sporen om “Christus-eigenschappen” in onze alledaagse levens toe te passen. Vaak delen de beste onderwijzers vanuit hun eigen levenservaring en getuigen zij van de geestelijke reis die zij zelf al hebben afgelegd. Iemand anders vertellen over wat Christus voor jou persoonlijk heeft gedaan kan een enorme invloed hebben op mensen die naar een soortgelijke transformatie van hun levens verlangen. Dit is een cruciaal onderdeel van discipelschap.


Wat is discipelschap? Wat zijn enkele aspecten van discipelschap?
Allereerst moeten we ons realiseren dat discipelschap een voortdurend proces is. We zouden op onze levenswandel met Christus nooit moeten stoppen met leren en groeien. Net als de discipelen in het Nieuwe Testament ervoor kozen om Jezus te volgen, zouden wij ook onophoudelijk moeten leren en sterker groeien in onze persoonlijke relatie met Hem. Heb jij een verlangen om anderen te leiden en te onderwijzen met alles wat jij zelf al geleerd en ervaren hebt?

Enkele aspecten van dit proces zijn:

  • Transformatie en inkeer; van God een prioriteit maken (Marcus 8:34-38)
  • Het geschreven Woord van God leren kennen en dit met toewijding in de praktijk brengen (Johannes 8:31-32)
  • Anderen liefhebben, opbouwen en dienen al naar gelang God je leidt (1 Johannes 3:11-16)
  • Je concentreren op een rechtschapen leven en het voortbrengen van goede vruchten (Johannes 15:7-10, Galaten 5:22-23)
  • Verantwoordelijkheid met Godvrezend gezag (Hebreeën 13:17)
Fundamentele waarden van discipelschap zijn:
  • Evangelisatie (het met anderen delen van het goede nieuws van Jezus Christus) (Matteüs 28:18-20)
  • Veranderd worden door je denken te vernieuwen (Romeinen 12:2)
  • God aanbidden in alles wat je doet (Romeinen 12:1)
  • God dienen voor Zijn doeleinden (Romeinen 1:9)
  • De Kracht die ons door de Heilige Geest gegeven is aan de wereld laten zien (1 Korintiërs 12:7-11; 2 Petrus 1:3-8)Hoe jij voor anderen model staat op dit gebied kan door Gods Geest gebruikt worden om hen op jouw pad te zetten. Dit biedt mogelijkheden om innige relaties te ontwikkelen, zodat jij hen kan introduceren tot Gods liefde en genade.

Discipelschapstraining vergt toewijding, visie en een begrip van de Schrift. Wanneer we de woorden van Jezus lezen (Matteüs 28:18-20), dan zien we dat discipelschap niet slechts een optie is voor gelovigen. “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’”

Dit is de missie en het doel van de Gemeente. We moeten discipelen maken en hen doen groeien; op hun beurt kunnen zij dan weer anderen uitrusten en trainen. Helaas wordt dit mandaat tegenwoordig door veel gemeenten verwaarloosd.

Maar dat hoeft ons als individuen niet af te schrikken. In Lucas 12:48 lezen we dat veel gevraagd wordt van mensen aan wie veel gegeven is. Oftewel: mensen die de kennis van Gods verlossing door Jezus ontvangen hebben moeten dit met andere mensen delen. Dit is de manier waarop wij zielen toevoegen aan het Koninkrijk van God. We moeten gehoorzaam zijn en niet meer “kerk spelen”, maar een echte kerk zijn. Petrus vertelt ons dat we ons nederig aan anderen moeten onderwerpen, zodat we de genade van God kunnen leren kennen. We moeten ons ook nederig aan God onderwerpen. Nederigheid is een cruciaal onderdeel van discipelschap dat door alle gelovigen met liefde en in gehoorzaamheid moet worden nagestreefd.

Tenslotte: wanneer wij een met vreugde en liefde gevuld hart hebben, vol opwinding over een beter leven en de belofte van een eeuwigheid met Christus, dan kunnen we er toch niets aan doen dat we dit goede nieuws met de hele wereld willen delen? “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden” (Johannes 3:17). Wij en onze moreel en geestelijk vervallende wereld hebben, net als in enige andere tijd in de geschiedenis, een dringende behoefte aan berouw, transformatie en de uitrusting voor een beter leven.

Spreuken 23:12 zegt: “Heb een open oor voor onderricht, en een open geest voor kennis.”


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden