Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Redder van de wereld


Redder van de wereld - Wie kan deze titel opeisen?
De Redder van de wereld wordt ook wel Verlosser, Bevrijder en de Christus genoemd. De titel Christus betekent eigenlijk "Messias" of "de Gezalfde". Alleen Hij kan ons de weg naar eeuwige verlossing en de toegang tot het koninkrijk van God bieden.

Jezus wordt in het Nieuwe Testament tien keer "de Almachtige" genoemd, omdat Hij niet alleen volledig mens, maar ook volledig God was.

 • In Openbaring 1:8 wordt Johannes door Jezus opgedragen om het volgende aan de gemeenten te schrijven: "Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige." Alfa en Omega betekent de eerste en de laatste. God is het begin van alle dingen en het einde van alle dingen. Immanuël of Jezus is God met ons.

 • Johannes 3:16-17 stelt: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."

 • Geen enkele andere godsdienst kan beweren een levende God te hebben die in een mensenlichaam naar de aarde kwam, stierf en weer tot leven kwam.

 • Johannes 14:6: "Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij."

 • Handelingen 4:12: "En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden."

 • 1 Timoteüs 2:3-6: "Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd."


Redder van de wereld - Waarvan zijn wij gered?
De Bijbel stelt dat de Redder van de wereld mensen redt van de gevolgen van de zonde. Die gevolgen eindigen in de dood, de ondervinding van Gods toorn en een eeuwigheid in de hel voor ongelovigen. Jazeker, de hel bestaat echt en Romeinen 6:23 zegt: "Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."

Zonde is alles wat tussen ons en God staat, bijvoorbeeld wanneer wij onze eigen wil uitvoeren in plaats van Gods wil. Zonde is een ongehoorzaamheid aan God of een afwijzing van God. Zonde is het overtreden van de verbonden van God. In zekere mate zijn wij hier ooit allemaal schuldig aan geweest, maar we kunnen ervoor kiezen om tot inkeer te komen en vergeven te worden. Daarom heeft God ons de Redder aangeboden die wij nodig hebben. Vanwege onze zonden hebben wij allemaal een schuld bij God die betaald moet worden. Maar Jezus werd onze Verlosser en betaalde die schuld voor ons.

 • Johannes 3:36 zegt: "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem."

 • Romeinen 3:23 stelt: "Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God."

 • En in 1 Tessalonicenzen 5:9-10 lezen we: "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven."


Redder van de wereld - Hoe weet ik dat Hij mij kan redden?
Jezus wil jouw persoonlijke Redder zijn. Hij wil niet dat er ook maar een enkel mens zal vergaan, man of vrouw, jong of oud, rijk of arm, ongeacht afkomst of nationaliteit. God wil dat elk mens met Hem verzoend wordt via Jezus Christus.

 • "Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden." (Johannes 10:9)

 • "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten." (Handelingen 16:31)

 • "Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden." (Romeinen 10:13)

 • "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God." (Efeziërs 2:8)

 • "En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden." (Matteüs 24:12-13)
Onze Redder waarschuwt ons verder in Lucas 21:8: "En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna."

De Redder van de wereld, Jezus, wil jouw persoonlijke Bevrijder zijn. Roep Zijn Naam aan en vraag Hem om vergeving voor jouw zonden. Aanvaard Jezus als de Zoon van God die voor jou is gestorven. Neem Zijn uitgestoken hand aan. Hij zal je de beloften laten zien die Hij in het heden en in de eeuwigheid voor jou heeft.

Laat de verzen van Openbaring 22:17 tot je spreken: "En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets."


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden