Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

John Wycliffe

QUESTION: Hoe leed John Wycliffe onder vervolging?

ANSWER:

John Wycliffe werd in Yorkshire, Engeland, geboren en studeerde aan de Universiteit van Oxford, waar hij afstudeerde in de scholastische filosofie en theologie. Vervolgens onderwees hij te Oxford en werd hij bekend als een briljant scholastisch theoloog en één van de meest gerespecteerde redenaren van zijn tijd. Maar, zijn standpunten gingen in tegen de gebruiken en de leer van de Rooms-katholieke Kerk. Een groot aantal van de kerkvoogden, broeders, priesters en bisschoppen keerde zich tegen hem en zijn volgelingen.

Dit gebeurde in een tijd waarin de georganiseerde godsdienst verdorven en corrupt was geworden. Mensen gaven een lipdienst aan de zaken van God, maar met hun leefstijl ontkenden zij Hem regelmatig. De vroege Christenen werden vaak vervolgd en stierven vaak de martelaarsdood onder de handen van de seculiere wereld, maar John Wycliffe werd vervolgd door mensen die beweerden de naam van Christus te dienen.

Wycliffe was het op de volgende punten met hen oneens: 1. De Heilige Eucharistie is na de consecratie door de priester niet het feitelijke lichaam van Christus. 2. De Roomse Kerk is niet het hoofd van alle kerken; noch was Petrus door Christus meer macht gegeven dan de andere apostelen. 3. De paus had niet meer sleutels tot de kerk dan enige andere dienaar in het priesterschap. 4. Het Evangelie is op zich voldoende om het leven van elk Christelijk mens op de aarde te regelen, zonder hieraan regels toe te voegen. 5. Geen enkele regel die opgesteld is om over godsdienstige mensen te heersen, kan enige perfectie toevoegen aan het Evangelie van Christus, net zoals witte verf geen kleur kan toevoegen aan een muur. 6. De paus en andere kerkelijke leiders zouden geen gevangenissen moeten hebben om overtreders van hun wetten te straffen.

Wycliffe werd door de kerkelijke autoriteiten opgedragen om het onderwijs van zijn doctrines te staken, maar dat kon hem niet stoppen. Hij ging door met het onderricht van de waarheid en nu zelfs met meer durf. Hij werd meerdere malen voor de kerkraad gebracht, maar hij bleef altijd trouw aan Gods Heilige Woord. Hij werd onophoudelijk lastig gevallen en bedreigd, zelfs tijdelijk verbannen, maar hij wist naar de parochie in Lutterworth terug te keren om daarvan de priester te worden. John Wycliffe stierf op 31 december 1384 in zijn slaap. Hij was toen zesenvijftig jaar oud.

Zijn volgelingen verwijderden alle beelden en iconen uit zijn kerk om zo zijn doctrines en leer te eren. Eenendertig jaar later werden door het Concilie van Konstanz zijn resten uit hun begraafplaats verwijderd, verbrand en in de Rijn gestrooid. Zij dachten dat dit Wycliffes leer wel een halt zou toeroepen, maar zijns doctrines konden niet vernietigd worden, omdat deze op Gods Woord waren gebaseerd.

Leer meer over de vervolging van Christenen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden