Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Gods vergeving


Gods vergeving - Wat is vereist?
De Bijbel vertelt ons wat de hoge prijs is voor Gods vergeving: "Want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats" (Hebreeën 9:22). In het Oude Testament waren onophoudelijke offers van lammeren zonder imperfecties vereist om tegemoet te komen aan Gods toorn en oordeel. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, stierf aan een Romeins kruis en werd zo voor eens en altijd de ultieme offergave voor onze zonden. In onze plaats kocht Jezus Gods vergeving, toen Hij het Lam van God werd en voor jou en mij aan het kruis stierf.

"Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen" (1 Petrus 3:18). "In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken" (Efeziërs 1:7).


Gods vergeving - Hij betaalde de prijs Zelf
God haat zonden, maar Hij houdt van de zondaar. De prijs voor Gods vergeving is hoog, maar Hij heeft de prijs Zelf betaald. Dankzij Christus' liefdevolle, genadige daad worden gelovigen voor de eeuwigheid bevrijd van hun zondenschuld en de straf voor hun zonden. Wanneer we bedekt zijn met het bloed van Christus, houdt God op met het vastleggen van onze zonden. Onze vergeving is compleet en volledig.

"Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is." (Psalm 32:1-2)

"Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet." (Jesaja 43:25)

"Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd." (Psalm 103:12)


Gods vergeving - Voor eens en altijd!
Een mens ontvangt Gods vergeving wanneer hij tot inkeer komt van zijn zonden en zijn vertrouwen in Christus stelt om gered te worden; al zijn zonden zullen dan voor altijd zijn vergeven. Dat omvat het verleden, het heden en de toekomst, groot of klein. Jezus stierf om de prijs voor al onze zonden te betalen. Wanneer deze zijn vergeven, zijn ze ook allemaal vergeven (Kolossenzen 1:14; Handelingen 10:43). Maar, wanneer we struikelen worden we er toe opgeroepen om onze zonden te belijden: "Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad" (1 Johannes 1:9). Jazeker, Christenen zondigen (1 Johannes 1:8), maar het Christelijke leven kan niet geïdentificeerd worden met een zondig leven. Gelovigen zijn een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17). Wij hebben de Heilige Geest in ons en brengen goede vruchten voort (Galaten 5:22-23). Een Christelijk leven moet een veranderd leven zijn. Iemand die beweert een gelovige te zijn, maar toch continu een leven leidt dat het tegendeel aangeeft, zou de oprechtheid van zijn geloof in twijfel moeten trekken. Christenen zijn vergeven, ongeacht hoe vaak zij zondigen, maar tegelijkertijd zouden Christenen in toenemende mate een heiliger leven moeten leiden, nu zij dichter tot Christus groeien.

Christenen gaan door met zondigen nadat zij gered zijn; we zullen namelijk pas volledig van de zonde bevrijd zijn wanneer we sterven of wanneer Jezus terugkomt. Maar wanneer je een Christen wordt, dan resulteert dat in een gewijzigd leven (2 Korintiërs 5:17). Een mens zal geen "vleselijke" werken meer voortbrengen (Galaten 5:19-21), maar de vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23). Deze verandering vindt niet op stel en sprong plaats. Deze heeft tijd nodig. Paulus vertelt ons: "Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God." (1 Korintiërs 6:11)


Ga nu dieper!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden