Thuis >> Wat geloof jij?

Wat geloof jij?

Samenvatting van het Jodendom - Hoe kunnen we de geschiedenis van het Jodendom samenvatten? Leer hier over de slavernij in Egypte en hun wonderbaarlijke vrijlating.

Samenvatting van het Katholicisme - Wat geloven Katholieken? Wat is de basis van de Katholieke leer en overtuigingen? Lees hier een korte samenvatting.

Seculiere wetenschap - Atheïstische evolutie is niet slechts één van vele mogelijkheden; het is de enige optie die compatibel is met de seculier humanistische levensbeschouwing.

Postmoderne politiek - Postmodernisten proberen de fundamentele concepten van individuele vrijheid en de wet gebaseerd op Gods morele orde te vervangen door concepten van identiteitspolitiek en sociale rechtvaardigheid.

Samenvatting van het Hindoeïsme - Waar gaat het Hindoeïsme eigenlijk over? Wat is de grootste hoop van de Hindoes? Wat zijn de kernpunten van hun geloof?

Marxistische politiek - De strijd om de beheersing van de productiemiddelen is de dynamische kracht achter de menselijke ontwikkeling, inclusief de politieke structuur.

Marxistische economie - Volgens Marxisten worden wetten, het soort regering en de rol van de samenleving in het dagelijkse leven bepaald door het economische systeem.

Marxisme en wetenschap - Darwins theorie lijkt de Marxistische kijk op de dialektiek te ondersteunen, omdat ze een evolutie van eenvoud naar grotere complexiteit vereist.

New Age ethiek - De ethiek van de New Age beweging is gebaseerd op haar theologisch pantheïsme en filosofisch monisme. Als ieder van ons God is, dan moeten wij het hoogste gezag bezitten.

New Age filosofie - De New Age beweging staat afwijzend tegenover naturalistische en materialistische filosofieën, omdat dergelijke verklaringen een ontkenning zijn van het bovennatuurlijke dat alles doordringt.

Postmoderne geschiedenis - Postmodernisten gebruiken de term 'historicisme' om het standpunt te beschrijven dat alle vragen beantwoord moeten worden binnen de culturele en sociale context waarin zij gesteld worden.

New Age economie - Volgens de leer van de New Age zullen alle zorgen over de economische marktwerking verdwijnen wanneer wij allemaal onze innerlijke stem zullen volgen.

Seculiere ethiek - De meeste seculier humanisten moeten, om consequent te blijven met hun theologie en filosofie, de zijde kiezen van moreel en ethisch relativisme.

Samenvatting van Scientology - Wat is het hoogste doel van Scientology? Wie is God in Scientology? Lees hier een beknopte samenvatting van deze religie.

Waar komen de godsdiensten vandaan? - Leer meer over polytheïsme, pantheïsme en monotheïsme. Hoe verhouden deze categorieën zich tot de verschillende godsdiensten?

Seculiere ethiek video - Welke invloed heeft de ethiek volgens het seculier humanistische wereldbeeld op de cultuur?

New Age psychologie - Kosmisch humanisten geloven dat wij onszelf kunnen redden, als we de juiste psychologische gereedschappen gebruiken. Als wij voldoende God zijn, dan hebben wij onze verlossing in eigen hand.

Het einde van het geloof video - Wat vertelt Sam Harris ons in zijn 'Brief aan een Christelijke natie'? Zijn we echt bij het einde van het geloof beland? Mis deze korte videoclip niet!

Seculiere economie video - Wat gelooft men in het seculiere wereldbeeld over de economie? Ontdek de feiten in deze video.

Postmoderne sociologie - De postmoderne kijk op onze maatschappij is niet-traditioneel voor wat betreft gezin, kerk en staat.

Het Marxistische recht - De Marxistische rechtstheorie is geworteld in een ontkenning van het bestaan van God en het geloof dat wij en onze sociale systemen evolueren.

Seculiere filosofie - video - Een ontkenning van het bovennatuurlijke en een vertrouwen in de wetenschap als de bron van alle kennis leidt onvermijdelijk tot bepaalde conclusies over de mensheid, het denken, de geest en sterfelijkheid.

Marxistische geschiedenis - De Marxistische geschiedenis is strikt gebaseerd op een wetenschappelijke kijk op de wereld. Hierin worden de wetenschap van de evolutieleer en het dialektische pad van these, antithese en synthese betrokken.

Postmoderne wetenschap - Een groot aantal postmodernisten is in vele opzichten anti-wetenschappelijk. Sommige postmodernisten beweren dat wetenschap niet echt kennis is.

Atheïstische religie video - Wat hebben Dawkins, Harris, Dennett en Hitchens te zeggen? Wat zijn de nieuwste argumenten van de Nieuwe Atheïsten? Bekijk deze korte video eens!

Samenvatting van de Islam - Wat zijn de vijf zuilen van de Islam? Waarom zijn ze belangrijk voor dat geloof? Lees hier een samenvatting.

Postmoderne economie - Postmodernisten gebruiken obscure woorden om de economie te bespreken, zoals fragmentatie, differentiatie, chronologie, pastiche, anti-fundamentalisme en pluralisme.

Levensbeschouwingen - Wat is een levensbeschouwing, ook wel wereldbeeld genoemd? Wat vormt de basis van jouw overtuigingen? Welke vooronderstellingen heb jij?

Marxistische theologie - Feodor Dostoevsky vertelt ons dat het probleem van het communisme geen economisch probleem is. Het probleem van het communisme is het atheïsme.

Marxistische filosofie - De Marxistische epistemologie stelt dat we nooit in het bovennatuurlijke kunnen geloven, omdat we dit niet wetenschappelijk of empirisch kunnen beproeven.

Samenvatting van het Protestantisme - Wat geloven Protestanten? Waar kwam deze stroming vandaan? Ontdek hier de belangrijkste zaken.

Het New Age wereldbeeld - Uit welke elementen bestaat deze levensbeschouwing? Welke invloed heeft de theologie op deze levensbeschouwing?

Seculiere geschiedenis video - Geschiedenis is het verhaal over de ontwikkeling van niet-leven naar leven, van eenvoudig naar complex, van gedachtenloos naar rationeel, van dier naar mens.

Postmoderne theologie - Atheïsme is niet alleen de theologische ruggengraat van het seculier humanisme en het marxisme, maar vormt ook het overheersende theologische standpunt van het klassieke postmodernisme.

New Age geschiedenis - De New Age beweging vertrouwt op kosmische evolutie als de onwankelbare gids naar menselijke perfectie. Men vertrouwt op evolutie als de redder van de mens.

Postmoderne theorie - Hoe zien postmodernisten de wetenschap, ethiek, geschiedenis, wetgeving, filosofie, politiek, psychologie en sociologie? Bestudeer het hier.

Het seculiere wereldbeeld - Hoe wordt iemands wereldbeeld beïnvloed door het geloof van het seculier humanisme? Wat geloven zij over verschillende onderwerpen?

Samenvatting van de Jehova's Getuigen - Hoe begon de godsdienst van de JG? Waardoor werd deze beweging gesticht? Wat is de belangrijkste leer?

Samenvatting van het Mormonisme - Wij zijn de Mormonen? Wat geloven zij? Vind hier bruikbare informatie voor jouw onderzoek naar deze godsdienst.

Postmoderne psychologie - Onze postmoderne denkwijze heeft het idee van een 'ziel' overbodig gemaakt. In plaats van een ziel wordt er nu gesproken over een verscheidenheid van het 'ik'.

Het Marxistische wereldbeeld - Hoe verhoudt dit wereldbeeld zich tot de ethiek, theologie, filosofie, wetenschap, psychologie, sociologie, wetgeving, politiek, economie en geschiedenis?

Postmoderne ethiek - Postmodernisten geloven in cultureel moreel relativisme en bouwen hun ethische systeem op 'zachte' vormen van atheïsme, naturalisme en evolutie.

Postmoderne filosofie - Omdat er geen universele Waarheid (hoofdletter 'W') bestaat, bestaan er alleen kleine waarheden (kleine letter 'w') die verbonden zijn met een gemeenschap of groep mensen en die beperkt zijn tot individuele perceptie.

New Age theologie - New Age stelt dat ieder van ons zijn eigen bijzondere openbaring heeft in zijn eigen hogere bewustzijn. Dat wil zeggen: ons eigen vermogen om ons te verbinden met ons eigen goddelijke gedeelte.

Marxistische sociologie - Marxisten geloven dat de volgende stap in de economische en socioculturele evolutie zal bestaan uit een wereldwijd socialistisch systeem en een nieuwe wereldorde.

Het geloof van de Christenwetenschap - Wat geloven Christenwetenschappers eigenlijk? Wat geloven de volgelingen van 'Christian Science' over God? Lees hier een samenvatting.

New Age recht - De New Age beweging gelooft dat wetten en gezagsvormen het evolutionaire proces tegenwerken, en verhinderen dat wij onze goddelijkheid bereiken. We moeten ons met onszelf verbinden.

Seculiere theologie - De kern van de seculiere theologie blijft het atheïsme. Dit is het hart en de ziel van het seculier humanisme: de mens kent zichzelf de plaats van God toe.

Samenvatting van de Vrijmetselarij - Wat is de Vrijmetselarij eigenlijk? Waarom is de organisatie gehuld in geheimen en legenden? Leer hier meer.

Marxistische psychologie - Het Marxistische geloof dat de menselijke ontwikkeling een onvermijdelijke mars naar het communisme is, dwingt haar psychologie tot een geloof in behaviorisme.

Marxistische ethiek - De evolutie van moraliteit geeft Marxisten de vrijheid om de algemeen aanvaarde standaarden achter te laten op hun zoektocht naar een groter goed.

Samenvatting van het Christendom - Hoe kan het Christendom samengevat worden? Lees hier een beknopte geschiedenis en maak kennis met de Man die de 'Redder' wordt genoemd.

Humanistische psychologie video - Wat is de definitie van humanistische psychologie volgens het seculier humanistische wereldbeeld?

Postmodern recht - De huidige crisis in de Westerse samenleving heeft de weg geëffend voor een nieuwe aanpak van de rechtstheorie. Het postmodernisme spreekt zich krachtig uit over de rol en inhoud van de wet.

New Age politiek - De mensheid evolueert naar een collectief bewustzijn dat boven alle stoffelijke dingen en individuele grenzen (ook nationale en politieke grenzen) zal uitstijgen.

Samenvatting van het New Age geloof - Wat is de belangrijkste leer van de New Age? Waardoor werd deze verzameling gedachten en ideeën beïnvloed? Lees hier een samenvatting.

Samenvatting van het Boeddhisme - Hoe begon het Boeddhisme en wat zijn de hoofdpunten van deze godsdienst? Ontdek hier bruikbare informatie.

New Age wetenschap - Kosmische humanisten geloven dat alles een energie is die de mens in staat stelt om eenheid te bereiken in een soort collectief bewustzijn.

Seculiere filosofie - Naturalisme. Het geloof dat de werkelijkheid slechts bestaat uit materie en dat alle fenomenen verklaard kunnen worden aan de hand van naturalistische oorzaken.

New Age sociologie - De New Age beweging probeert de grenzen van de samenleving te ondermijnen die ons vermogen om een hoger bewustzijn te bereiken, in de weg staan.

De geschiedenis van het Christendom - Onderzoek de wortels van een geloof dat op feiten is gebaseerd. Bestudeer de betrouwbare geschiedenis van Jezus Christus, de Messias die in profetieën werd voorspeld.

Begin van het Christendom - De oorsprong van het Christendom is verre van smetteloos. Bekrompen, exclusief en elitair? Kijk eens naar de achtergrond van dit prachtige geloof dat open staat voor alle mensen!

Handlezen - Wat zijn de basisprincipes van de handlijnkunde? Hoe wordt handlezen toegepast? Welke geestelijke gevaren zijn eraan verbonden?

Seculiere economie - Seculier humanisten zijn het onderling niet eens over het ideale economische systeem, al ondersteunen de meesten het socialisme in de een of andere vorm.

Spiritualiteit - Wat is spiritualiteit? Is het een ander woord voor godsdienst? Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Ontdek het hier.

Christadelphians - Leer meer over de leer en de geschiedenis van deze godsdienst. Hoe begon het allemaal?

Alles over spiritualiteit - Leer over de geestelijke wereld en waarom mensen gefascineerd zijn door mystieke ervaringen. Ontdek een werkelijke en persoonlijke spiritualiteit.

Het Boeddhabeeld - De achtergrond uit de oudheid. De Ene Verlichte. De Vier Nobele Waarheden. Het Nobele Achtvoudig Pad. Een levensbeschouwing die snakt naar betekenis en hoop.

De oorsprong van de Islam - Wat geloven moslims? Hoe begon de Islamitische godsdienst? Wat is de Koran? Bevat dit boek de waarheid?

Islamitische sociologie - Moslims geloven dat de Islam een perfecte harmonie biedt tussen het individu en de samenleving. Zij vormen samen een evenwichtige balans.

Oprah Winfrey - Wat leert Oprah Winfrey ons eigenlijk? Wat zijn de hoofdpunten van haar filosofie? Is het wel verstandig om je gedachten te minimaliseren en alleen voor het huidige moment te leven?

Science of the Mind - Leer meer over deze 'kerk van de religieuze wetenschap'. Wat geloven zij en wat onderwijzen zij? Wat zijn de grondbeginselen van hun geloof?

Bahá'í - Wat zijn de belangrijkste leer en praktijken van deze godsdienst? Zijn ze verenigbaar met het Christendom?

Christelijke sociologie - Waarom erkennen sociologen het bestaan van sociale instellingen zoals het gezin, de kerk en de staat, maar zijn zij het niet eens over hun oorsprong, gezag of doel?

Christendom en economie video - Moeten Christenen een economisch systeem steunen dat staat voor privébezit en werkethiek of voor een gecentraliseerd beheer?

Christelijke filosofie - Vraagt het Christendom ons om de rede achter te laten, op het gebied van kritisch denken en filosofie, zodat we de Christelijke waarheden kunnen aanvaarden?

Mormonisme of Christendom? - Wat zijn de verschillen in de kijk op de hemel, openbaringen en God? Wat zijn de verschillen tussen deze twee wereldgodsdiensten?

Voodoo - Wat is voodoo? Is het een godsdienst of een sekte? Waar staat deze levensbeschouwing voor? Lees hier verder.

De maagd Maria - Bleef Maria een maagd na de geboorte van Jezus? Een overzicht van de verschillende interpretaties binnen de Kerk.

De Christelijke denominaties - De kerkgenootschappen, denominaties, bewegingen en groeperingen binnen de Christelijke kerk. Wat is de kern van het Christendom? De tijdloze boodschap van Christus.

De Celestijnse belofte - Een New Age handboek voor spirituele transformatie.

Alles over sekten - Wat onderscheidt een sekte van andere religieuze groeperingen? Waarom willen mensen zich er bij aansluiten? Ontdek de belangrijkste ideeën van verschillende bekende sektarische groeperingen.

Sjamanisme - Leer over de beginselen van deze praktijk. Waar gaat dit eigenlijk over? Bestaan er potentiële gevaren in kruidenmengsels en hallucinogene planten?

Scientology - Leer over de oorsprong, de principes, de grondlegger en de leer van deze godsdienst. Hoe verhoudt dit geloof zich tot het Christendom?

Uittreding - Praktijken van mensen die kennis of macht over het spirituele domein willen hebben. Zijn er gevaren verbonden aan deze ervaring?

Occultisme - Hoe kan dit woord gedefinieerd worden en uit welke praktijken bestaat het occultisme? Lees hier een artikel over de hoofdzaken.

Zondag of Sabbat? - Waarom aanbidden Christenen God op zondag en niet op de Sabbat (zaterdag)? Bestaat er een Bijbelse reden of is het puur cultureel?

Reïncarnatie - Kan reïncarnatie bewezen worden? Wat is het verband met karma? Wat is de waarheid? Leidt dit geloof tot verlichting of ellende?

Wat geloof jij? video - Wat is het verschil tussen een echt geloof en een lipdienst op zondagochtend? Heb jij hier wel ooit over nagedacht? Kijk eens naar deze korte video als je durft!

Heidendom - Wat geloven heidenen? Wie zijn zij? Hoe ziet de geschiedenis ervan er uit? Hoe kan dit met het Christendom worden vergeleken?

Christian Scientist - Het begin, de geschiedenis en de publicaties van de 'Church of Christ, Scientist'. Mary Baker Eddy. Onderzoek de inhoud van hun metafysische leer.

Christendom en economie - Staat het Christendom voor privébezit en vrije marktwerking of voor een socialistisch economisch systeem?

Theosofische Vereniging - Leer over deze groep en wat zij geloven. Waar staan hun ideeën en doelen vergeleken met het Christendom?

Islamitische theologie - De kern van de Islamitische geloofsbelijdenis - Er is geen godheid dan alleen God en Mohammed is de gezant van God.

Het seculiere recht - De seculier humanistische rechtstheorie is gebaseerd op de volgende aannames: 1) God bestaat niet, en 2) menselijke wezens zijn evoluerende dieren die perfect kunnen worden.

Vrijmetselarij - De achtergrond en de basisprincipes. De traditie, de legenden en de samenzweringen. Een sociaal broederschap of een religieuze instelling? De leer van de vrijmetselarij.

Meher Baba - Leer meer over deze godsdienst en wat deze onderwijst en beweert. Bevat deze godsdienst waarheid of leugens?

Polycarpus - Een vader van de Christelijke kerk. Een bestrijder van Christelijke ketterijen. Een martelaar voor de waarheid. Een relevant getuigenis voor onze moderne tijd.

De Christelijke Kerk - Ontdek wanneer en hoe de Christelijke Kerk werd gevormd. Lees over haar oorsprong en doel. Waarom zou een mens een lid van deze kerk moeten worden? Hoe gaat dat?

Kristalgenezing - Een vorm van 'genezing' die kristallen en edelstenen gebruikt om 'spirituele' energie aan het lichaam te bezorgen. Waar gaat dit over?

Humanistische sociologie - Op het gebied van de sociologie zien de seculier humanisten de verbetering van de samenleving als hun doel. Niet als waarnemers, maar als katalysatoren.

Wicca hekserij - Deze 'godsdienst' is geworteld in een oud heidens geloof en wordt over de hele wereld door een groot aantal mensen gepraktiseerd. Wat aanbidden zij en waarom?

Een echte Christen - Wat betekent het om een Christen te zijn? Hoe worden gelovigen, volgelingen van Jezus, in de Bijbel beschreven? Welke veranderingen vinden er plaats in het leven van een Christen?

Godsdienstige zuilen - Hoe ziet God uiterlijke godsdienstige handelingen? Waardeert Hij jouw hart en motivatie meer dan de religieuze handeling?

Maitreya - Ontdek wat Maitreya betekent en wie hij is. Hoe verschilt hij van land tot land? Wat is de waarheid?

Wichelroedelopen - Hier vind je beknopte informatie over de wichelroede. Wat is de geschiedenis van het wichelroedelopen? Is het een veilige en onschuldige methode om water te vinden? Zijn er geesten bij betrokken?

Meditatie video - Randall Niles bekijkt de morele, ethische en theologische reacties in de hersenen die op meer wijzen dan slechts monistische materie.

Islamitische economie - Moslims geloven dat mensen geschapen zijn door God, dat zij gezag hebben gekregen over de schepping en dat zij ooit verantwoording moeten afleggen aan God.

Wat is yoga? - Wat betekenen de letters in 'yoga'? Hoe ontstond en ontwikkelde yoga zich? Wat betekent het om te verbinden of te verenigen?

Het postmoderne wereldbeeld video - Wat is postmodernisme en wat zijn de primaire geloofsovertuigingen ervan? Luister naar Randall Niles die deze levensbeschouwing uitlegt.

De geschiedenis van het Christendom video - Randall Niles beschouwt de geschiedenis van de menselijke pogingen om God te vinden en te begrijpen, waaronder ook een soort oerknal van godsdiensten en filosofieën rond 500 voor Christus.

Chrislam - Wat is Chrislam? Hoe wordt dit gepresenteerd en waarom wordt dit in allerlei kerken wereldwijd onderwezen? Ontdek het hier.

Wat geloven Mormonen? - Beknopte, maar nauwkeurige samenvatting van de verschillen tussen de leer van de evangelische Christenen en de leer van de Mormonen, ook wel 'Heiligen der Laatste Dagen' genoemd.

Het Islamitische wereldbeeld - Wat is de Islamitische kijk op theologie, wetenschap, ethiek, geschiedenis, recht, filosofie, politiek, psychologie en sociologie? Leer meer.

Alles over occultisme - Waar komen mediums, heksen en toverij vandaan? Waarom vinden mensen deze dingen zo boeiend? Ontdek de feiten over verschillende occulte stromingen.

Informatie over spiritualiteit - Wat is dat? Op wie of wat richt spiritualiteit zich? Wat zijn de voordelen? Kijk eens naar dit nuttige artikel.

Christelijke theologie - Wat is dat? Het Christelijke theïsme bevestigt het geloof dat er een bovennatuurlijke God bestaat en dat Zijn karakter in de Bijbel aan ons is geopenbaard.

Religieus pluralisme - Bewijs voor relativisme en compromissen binnen de Christelijke kerk. Een onthullend interview met Christelijke leiders in de televisieshow 'Larry King Live'.

Wat is het Christendom? video - Bekijk dit ongelooflijke antwoord op deze vraag! Bestaat er een verschil tussen de Christelijke godsdienst en een persoonlijke relatie met Jezus?

Hervormingsdag - Welke problemen had Maarten Luther met de Rooms-katholieke Kerk? Wat zette hem ertoe aan om zijn 95 stellingen op de kerk te slaan?

Islamitische ethiek - Moslims leiden hun ethiek af van de Koran en de Hadith. De Koran bevat verschillende geboden die de volgelingen van Mohammed moeten gehoorzamen.

Opstanding van de doden - Wat is de opstanding? Wat is het bezwaar tegen het mysterie van de opstanding? Gaat het misschien niet zo zeer over wat er gebeurd is, maar over de implicaties ervan?

De Silvamethode - Is dit een onschuldig zelfhulpprogramma of zijn er gevaren verbonden aan deze methode? Leer hier meer.

Christelijke psychologie - Er circuleren zo veel onwaarheden in het vakgebied van de psychologie. Betekent dat dan dat Christenen helemaal niet aan psychologie zouden moeten doen?

Messiaanse Jood - De openbaring van Yeshua (Jezus) als de Messias. De kracht van profetie in de Joodse Schriftteksten. Prachtige getuigenissen en bedieningen uit de Joodse gemeenschap.

Sikhisme - Leer over de geschiedenis, de belangrijkste terminologie en leer van het Sikhisme. Hoe verschilt deze godsdienst van het Christendom? Wat geloven zij over God?

Islamitische geschiedenis - Volgens de Islam is er één God aan wie alle mensen zich moeten onderwerpen en zal er een dag komen waarop alle mensen zullen worden geoordeeld op basis van hun daden.

De weg naar de hemel - Leer het verschil tussen de Islamitische weg en de Christelijke weg. Wat zegt het 'heilige boek' van de moslims over Jezus?

Is Allah God? - Is Allah de God van de Bijbel? Ontdek hier het antwoord door de eigenschappen van beide te bestuderen.

Wat is het Christendom? - Wat is de basis van het Christelijke geloof? Hoe is het geloof veranderd met de beschikbaarheid van de Schriftteksten?

Wat is 'The Secret'? video - Hoe ziet de nieuwste verpakking van de New Age gedachte, de 'Aantrekkingswet' en de Oosterse filosofieën er uit? Je moet deze korte video eens bekijken!

De Rooms-katholieke Kerk - Net als in een groot aantal andere kerkgenootschappen, vertrouwen de leden van de Rooms-katholieke Ker vaak op de godsdienst zelf. De Bijbel zegt dat we ons vertrouwen moeten stellen in een persoonlijke relatie met Christus.

De gezegende maagd Maria - De moeder van Jezus Christus. De leer van de Rooms-katholieke Kerk. Maria is een model voor geloof, geen afgod.

Islamitische politiek - Moslims geloven dat zij geroepen zijn om een wereldwijde Islam te stichten, een doel dat indien nodig bereikt moet worden met de kracht van 'jihad'.

Wanneer geloof een overtuiging wordt video - De gelijkenis van een koorddanser illustreert het verschil tussen een intellectueel begrip en een echte geloofsovertuiging. Bekijk de video hier.

Het Christelijke geloof video - Randall Niles bekijkt het belangrijkste bewijsstuk voor het Christelijke geloof, namelijk een veranderd leven.

Humanistische psychologie - Consequente seculier humanisten zouden het behaviorisme moeten omarmen. Als het bovennatuurlijke niet bestaat, dan laat de psychologie alleen het natuurlijke toe.

Christelijke politiek - Ziet het Christelijke wereldbeeld de overheid als een orgaan dat door God is ingesteld met het primaire doel om gerechtigheid voor de burgers te bevorderen?

Reïncarnatie - Waarom de Oosterse filosofie over de transmigratie van de ziel het Westerse 'religieuze' denken zo aanspreekt. Waarom deze leer van de levenscyclus niet hand in hand kan gaan met het Christendom.

Jesus Seminar - Beknopte kritiek van de vooronderstelling dat alles wat zich buiten het bereik van natuurlijke verklaringen bevindt nooit door historisch bewijs ondersteund zou kunnen worden.

Het Islamitische recht - Het Islamitische recht staat bekend als Sharia. Deze wet wordt afgeleid uit de Koran en de Hadith en wordt toegepast op de levens van moslims in het openbaar en in privé.

Kabbala - Leer over de grondbeginselen van deze godsdienst en zijn levensbeschouwing. Is het gebaseerd op het Jodendom? Hoe dicht bij het Jodendom staat deze leer?

Paus Johannes Paulus II - Een biografie van een van de belangrijkste moderne pausen van de Rooms-katholieke Kerk. Een blik op de leer van de pauselijke onfeilbaarheid.

Satanisme - Wat is de waarheid over deze godsdienst die werd begonnen door Anton LaVey? Hoe groeide en ontwikkelde deze beweging zich door de jaren heen?

Wicca - Wat zijn de voornaamste dingen waar de 'wiccans' in geloven? Is het een religie die om de aarde draait? Wie zijn de goden en godinnen?

Het Christelijke geloof - Ontdek de oorsprong van het Christelijke geloof. Het geloof is weliswaar niet volledig op bewijs gebaseerd, maar het wordt ongetwijfeld door het beschikbare bewijsmateriaal bevestigd.

Astrologische lezingen - Wat zijn horoscopen eigenlijk en hoe werken ze? Ontdek de nauwkeurigheid van deze praktijk en het achterliggende bedrog.

Christendom en recht - In tegenstelling tot rechtssystemen die zich op de mens concentreren, geloven Christenen dat God ons niet alleen Goddelijke wetten heeft gegeven, maar ook de middelen om ze te ontdekken. Waarom?

Feng Shui - Begrijp de basisbeginselen van deze filosofie. Is het geworteld in het Oosterse mysticisme? Is energie echt afhankelijk van de plaatsing van ons meubilair?

Church Universal and Triumphant - Ontdek meer over de leer en de motieven van deze 'kerk'. Is deze leer de sleutel tot de ontdekking van een hogere vorm van jezelf?

Seculiere geschiedenis - Het seculier humanisme beweert een realistische kijk op de geschiedenis te hebben, maar staat erop dat onze toekomst beter zal zijn dan ons verleden.

Remnant Fellowship - Leer over het geloof van deze groepering en waarom dat zorgwekkend is. Het is echt meer dan een dieetmethode.

Christelijke ethiek - Is de bestudering van goed en kwaad, juist en verkeerd, onlosmakelijk verbonden met de theologie omdat deze zaken in het karakter van God zijn geworteld?

De geschiedenis van yoga - Bestudeer de oorsprong van deze oefening van lichaam en geest. Ontdek welke filosofie hier achter zit en of dit veilig is.

Religieuze sekten - De populaire definities. Het Christelijke perspectief. Mormonisme, Jehovah's Getuigen, Christian Science. Verschillen in de leer en variaties op het Evangelie. Waarom is dit zo belangrijk?

Kerkgeschiedenis - Een beknopte samenvatting die laat zien dat er veel geleerd kan worden van de gebeurtenissen tussen de tijd van de apostelen en het heden.

Bijbel en Koran - Wat zijn de verschillen tussen deze religieuze boeken? Als je de profetieën vergelijkt, welk boek blijkt dan nauwkeurig te zijn?

Soefisme - Leer over deze mystieke Islamitische godsdienst en wat zij over God geloven.

Elan Vital - Leer meer over deze theorie van innerlijke vrede. Is het een godsdienst? Hoe kan een mens echt vrede vinden?

Jehovah's Getuigen - Charles Taze Russell en de geschiedenis van zijn theologie. Een overzicht van de belangrijkste doctrines van het Wachttorengenootschap. Het eenvoudige Christelijke antwoord.

Christendom en geschiedenis - Is de historiciteit van de opstanding een noodzakelijke voorwaarde voor de waarheid van het Christendom en de geldigheid van het Christelijke geloof?

Het seculiere recht video - De humanistische rechtstheorie schept het potentieel voor de staat om zijn positie als de hoogste bron van wettelijke waarheid te misbruiken.

Islam en wetenschap - Het basisprincipe van de Islam is dat het hele universum is geschapen door God, die door de Islam Allah wordt genoemd en die de Heer en Almachtige Heerser is over het heelal.

Unity School Of Christianity - Ontdek hier meer over de geschiedenis en de belangrijkste overtuigingen van deze wereldgodsdienst. Is het de waarheid of een dwaling?

Het Christelijke wereldbeeld - Wat zijn de hoofdpunten van deze levensbeschouwing? Wat is de kijk op filosofie, theologie, recht, sociologie, politiek, economie, geschiedenis, ethiek, wetenschap en psychologie?

New Age - Een verzameling metafysische overtuigingen. Universele tolerantie. Moreel relativisme. Evolutionaire goddelijkheid. Wereldwijde eenheid. Een waarheid die afhankelijk is van de omstandigheden is helemaal geen waarheid.

Het boek van Mormon - Hoe verhoudt dit religieuze boek zich tot de feiten van de archeologie, de wetenschap en de logica? Bestudeer hier de feiten.

José Luis de Jesús Miranda - Was hij de Messias of een oplichter? Leer meer over deze man en waar hij voor stond.

Het geloof van de Jehovah's Getuigen - Wat geloven de Jehovah's Getuigen over de aard van God en de hemel? Hoe ziet hun culturele geloof er uit?

Godsdienst - Wat is religie? Wat is godsdienst? Waarom is dit soms zo controversieel? Is godsdienst niet slechts een juk dat op de volgelingen wordt opgelegd?

Christendom en wetenschap - Een blik op de standpunten van de Darwinistische evolutieleer en de theïstische scheppingsleer in het licht van de wetenschap, de Bijbel en het Christelijke wereldbeeld. Bestaat er een verband?

Transcendente Meditatie - Een beweging die gebaseerd is op het Hindoeïsme. De verbinding met New Age. De basis, filosofie en diversiteit van het Hindoeïsme. Beëindig de cyclus en vind ware hoop.

Alles over godsdienst - Leer over de oorsprong van verschillende religieuze groeperingen. Wie waren hun grondleggers? Bestudeer hun geloof en ontdek hoe je de waarheid van verkeerde denkbeelden kunt onderscheiden.

Seculiere politiek video - De mensheid is een onderdeel van een enkelvoudig ecosysteem. Iedereen zou in een enkele gemeenschap moeten wonen, zonder nationale grenzen en verschillend staatsbeleid.

Eckankar - Men zegt dat Eckankar een verbinding met God tot stand kan brengen. Hoe werkt dit? Waar kwam het vandaan? Is het New Age?

De Gnostische evangelies - Wat vertellen deze recente vondsten ons nu eigenlijk? Zijn ze betrouwbaar? Hebben ze enig nut?

Islamitische psychologie - Moslims erkennen dat wij Gods vice-regenten op aarde zijn, maar verwerpen het idee dat wij naar Gods gelijkenis geschapen zijn.

Channeling - Wat is wichelarij? Welke soorten media gebruiken channelers om mee te werken? Is het echt? Vind hier de antwoorden.

Seculiere politiek - Democratie gaat verder dan de staat. Humanistische principes vereisen dat democratie zo breed mogelijk wordt toegepast op alle aspecten van het menselijke leven.

Katholieke priesters - Feiten gerelateerd aan het priesterschap en de Rooms-katholieke Kerk. De schandalen. Een moeilijk onderwerp voor alle mensen.

Islamitische filosofie - De Islam gaat uit van een bovennatuurlijke kijk op de werkelijkheid, waarbij sprake is van Gods inmenging in de wereld (wonderen) en Hij Zijn wil aan de mensheid wil overbrengen (openbaring).

De oorsprong van godsdienst - De fundamentenn van religieuze levensbeschouwingen in de oudheid: polytheïsme, pantheïsme en monotheïsme. Hindoeïsme, Boeddhisme. Confucianisme. Jodendom. Christendom.

Astrologische lezingen video - Randall Niles bekijkt de oude verhalen die door de sterren verteld worden. Dit is geen astrologie; dit is wat de Joden de 'Mazzaroth' noemden. Oude betekenissen die in de namen van de sterrenbeelden kunnen worden aangetroffen.

Maarten Luthers 95 stellingen - Wat stond er in deze stellingen? Lees hier de tekst van de 95 stellingen en begrijp Luthers geschil met de Rooms-katholieke Kerk.

Levensbeschouwingen video - Kijk eens naar deze korte video! Wat is de oorsprong, de basis en het gezag van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen?

Aswoensdag en de Vastentijd - Wat is het doel ervan? Wat zegt de Bijbel erover? Ontdek hoe jij jezelf op het Paasfeest kunt voorbereiden.

Humanistische sciologie video - Wat is humanistische sociologie volgens het seculier humanistische wereldbeeld?

De Christelijke Kerk video - Randall Niles bekijkt godsdienstige regels en rituelen die de plek hebben ingenomen van een werkelijke persoonlijke relatie met God.

Het Ouijabord - Leer over de geschiedenis en de kracht achter dit spel. Is het gevaarlijk of gewoon een leuk ontspanningsspel? Ontdek de waarheid.

Wat is de echte godsdienst - Wat zijn de karakteristieken van een godsdienst? Bestaat er een enkele, ware godsdienst? Wat betekent 'godsdienst' volgens de Bijbel eigenlijk voor God?

Edgar Cayce - Wie was de slapende profeet? Waarom was hij als helderziende zo succesvol? Wie zijn de andere zogenaamde 'profeten'? Zijn ze geloofwaardig?

Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift - Hoe geloofwaardig is deze vertaling? Wat zijn de feiten? Wat leert deze vertaling ons over verschillende aspecten van de theologie en het geloof? Ontdek het hier.

Christendom - Beknopt, maar toch gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van het Christendom. Wat maakt het Christendom anders dan andere godsdiensten? Onderzoek het degelijke bewijs.

Is de Bijbel betrouwbaar? - Hoe kunnen we weten of de Bijbelse manuscripten betrouwbaar zijn? Zijn ze in hun oorspronkelijke vorm beschikbaar?

Geloof in God - Geloof jij in God? Waarom geloven mensen eigenlijk in Hem? Ben jij oprecht op zoek naar God en Zijn waarheid? Vind hier de antwoorden.

Het hemelse paradijs - Hoe zal de hemel er uitzien? Wat zijn de belangrijkste kenmerken? Wat weten we over de hemel gebaseerd op de heilige boeken?

Godsdienst en regering - Wat is de relatie tussen godsdienst en regering? Welke rol spelen wij zelf?

De geestenwereld - Bestaat er een geestenwereld? Wat zegt de Bijbel over deze wereld? Bestudeer de waarschuwingen, de aanwijzingen en de bemoedigingen.

Geweld in de Bijbel - Wat zegt de Bijbel over geweld? Wordt geweld goedgekeurd? Wat was Jezus’ kijk op geweld en oorlog?

Wat is bidden? - Wat is het doel van bidden? Hoe werkt het? Verhoort God onze gebeden altijd zoals wij dat willen?

God en rechtvaardigheid - Wat betekent Gods rechtvaardigheid? Waarom kan Hij ons niet gewoon vergeven? Waarom moest Jezus sterven?

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen