Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Volgeling van Christus


Volgeling van Christus - Alles draait om het volgen van Jezus
Ben ik een waar volgeling van Christus? Ik noem mijzelf een Christen, maar ben ik werkelijk een wedergeboren kind van God of ben ik een van die vele mensen die naar de kerk gaan, een goed leven leiden en genoeg over God en de Bijbel weten om een gesprek over geestelijke onderwerpen te kunnen voeren?


Volgeling van Christus - Een waar verlangen om God te dienen
Helaas is er geen waterdichte methode waarmee bepaald kan worden of iemand werkelijk een volgeling van Christus is, want het is waar dat alleen God het hart van een individueel mens kent. Maar ik heb mij al vele jaren op God en de waarheid van Zijn ingegeven Woord gericht en ik ben tot de conclusie gekomen dat het hart van elke ware gelovige een zeker verlangen heeft: het verlangen om God te dienen en Hem met zijn of haar leven te behagen.

Merk op dat ik niet zeg dat hij of zij ook daadwerkelijk zo'n leven leidt, maar wel dat het verlangen er is. Laat ik het eens anders zeggen: ieder mens die beweert een kind van God te zijn, maar geen verlangen in zijn hart heeft om God te gehoorzamen, te dienen en te behagen, heeft óf nooit een werkelijke bekering meegemaakt óf is geestelijk gezien nog een klein kind. Als jij, de lezer van dit artikel, geen dergelijk verlangen hebt om een leven te leiden dat gevuld is met liefde, gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan God, kijk dan eens goed naar je eigen relatie met Hem. Er is geen enkel Bijbelvers te vinden dat aangeeft dat een mens werkelijk een kind van God kan zijn zonder een verlangen om Hem met zijn leven te behagen. Misschien spreekt Jezus in de volgende passage uit het boek Matteüs wel tot de mensen die heel mechanisch altijd de "juiste" dingen zeggen en doen, maar geen persoonlijke relatie met Christus hebben.

"Niet iedereen die 'Heer, Heer' tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: 'Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?' En dan zal ik hun rechtuit zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!'" (Matteüs 7:21-23)

Ik wil overigens wel even op de bedoeling van dit artikel wijzen: het gaat er niet om dat we alle mensen in onze omgeving gaan evalueren om te kijken of zij wel echt wedergeboren zijn of alleen maar een spelletje spelen. Het doel is om jou, de lezer, te helpen met dit zo ontzettend belangrijke onderwerp: het verlangen om God te dienen. Ik vermoed dat jij, omdat je dit artikel nu leest, een dergelijk verlangen hebt. Ik vermoed ook dat jij, net als de meeste gelovigen, niet tevreden bent met jouw huidige invulling van dat verlangen en dat jij daarom op zoek bent naar antwoorden, met name hoe jij meer succes kunt hebben op dit belangrijke gebied van jouw geestelijke leven.

Als jij je door deze beschrijving aangesproken voelt, dan zullen de principes op deze website jou bemoedigen en verlichten. Tegelijkertijd kunnen zij jou ook beangstigen of verontrusten. Maar dat is hoe God te werk gaat. Eerst zullen wij erdoor overtuigd en gecorrigeerd worden, vervolgens zullen wij erdoor onderwezen worden in waarheid en rechtschapenheid en uiteindelijk zullen we erdoor uitgedaagd worden om deze principes in onze levens toe te passen. Volgens Henry Blackaby (schrijver van de studie "Experiencing God") leidt deze laatste stap, voor mensen die ernaar verlangen om God te dienen, naar een "geloofscrisis" in onze levens. Op dat moment laten we namelijk zien wat we werkelijk geloven over God en Zijn beloften. Deze "crisis" uit zich niet in een goed begrip van Gods wil, maar in de toepassing ervan. "Zal ik werkelijk in mijn leven toepassen wat het Woord mij leert?" "Zal ik datgene doen wat God volgens mij van mij wil?" "Zal ik buiten de boot stappen en samen met Jezus op het water lopen?"


Volgeling van Christus - Een "voltijd" roeping!
Ik geloof dat elke ware Christen werkelijk met Jezus over het waterwillopen. Wat ik hiermee bedoel is niets meer dan dat wij een verlangen hebben om dagelijks in een relatie met Jezus door het leven te gaan. Wij willen Hem trouw dienen, Hem onvoorwaardelijk vertrouwen en Hem onophoudelijk behagen. Je moet begrijpen dat de toepassing van Gods wil voor elke gelovige anders is. Sommigen voelen dat God hen roept om voorganger te worden. Anderen geloven dat zij geroepen zijn om zendingswerk te doen. Weer anderen hebben mogelijk het gevoel dat zij geroepen zijn om anderen te onderwijzen of God met muziek te dienen. Dat zijn roepingen die men vaak "voltijdse bedieningen" noemt. Hiermee bedoelen we dat dit niet alleen de manier is waarop men God dient, maar ook de manier waarop men de kost verdient. Toch ben ik ervan overtuigd dat God nooit van een mens verwacht dat hij of zij Hem "deeltijd" dient of slechts een "deeltijd verlangen" heeft om Hem te behagen, net zoals God nooit iemand roept om "deeltijd Christen" te zijn. Elke gelovige is geroepen om God te dienen, met de verwachting dat er een "fulltime verlangen" zal zijn om God te behagen.

Laten we het voorbeeld van Paulus eens bekijken. Hij was een tentmaker. Hij deed dit werk omdat hij niet financieel afhankelijk wilde zijn van de gemeenten waar hij diende. Op deze manier kon niemand Paulus ervan beschuldigen dat hij het evangelie predikte "om zijn zakken te vullen". Maar dat betekent niet dat Paulus zijn leven slechts deeltijd aan God wijdde of dat zijn zelfbeeld werd bepaald door zijn seculiere ambacht. Als iemand Paulus op zijn reizen zou hebben gevraagd wat zijn beroep is, dan denk ik niet dat hij zou hebben geantwoord: "Ik zit in de productie en verkoop". Dat was weliswaar de manier waarop hij de kost verdiende, maar ik weet zeker dat Paulus een antwoord als het volgende zou hebben gegeven: "Ik ben een dienaar van de Allerhoogste God!" Dit is waarin Paulus zijn identiteit vond: zijn voltijdse roeping!

Dit betekent dat een geestelijke groei als volgeling van Christus niet alleen is weggelegd voor mensen die de kost verdienen in Christelijke bedieningen. Nee, dit betekent dat dit artikel bedoeld is voor elke wedergeboren gelovige met een verlangen om God te dienen en te behagen, ongeacht hun beroep. "Vrij om God te dienen" is niet slechts op een select gezelschap van toepassing. Het is de hartenkreet van elke Christen die een verlangen heeft om een leven in overgave aan God te leiden, van elke man of vrouw die op zoek is naar zin en betekenis in het leven en van elk kind van God dat ooit zal willen horen: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar... Wees welkom bij het feestmaal van je heer!" Het is Gods verwachting dat al Zijn kinderen leren hoe zij in vrijheid kunnen leven en Hem kunnen dienen.


Volgeling van Christus - Geestelijke groei
Ik heb nog een laatste gedachte over geestelijke volwassenheid voor mensen die ernaar verlangen om volgelingen van Christus te zijn. Een nieuwe gelovige wordt een "zuigeling in Christus" genoemd (Hebreeën 5:13). Met deze aanduiding wordt zijn geestelijke niveau vergeleken met de lichamelijke onvolwassenheid van een pasgeboren kindje. Wanneer een mens een Christen wordt, dan vindt er niet meteen een wonderbaarlijke, plotse geestelijke transformatie plaats, net zoals een pasgeboren kindje niet meteen lichamelijk volwassen kan worden. In beide gevallen zijn tijd en groei nodig om een bepaald niveau van volwassenheid te bereiken. Ook na zijn bekering is het mogelijk dat een gelovige er een tijd over doet om het innerlijke verlangen te erkennen en te identificeren om God te dienen en te behagen. Hoewel ik geloof dat de kennis om God lief te hebben, te dienen en te gehoorzamen tijdens onze wedergeboorte door de Geest in ons hart wordt geplaatst, om ons te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid, zal de gelovige meestal pas later in staat zijn om dat verlangen duidelijk te begrijpen en te verwoorden. En op dit punt in onze geestelijke groei, het punt waarop wij erkennen dat we een verlangen hebben om God te behagen, zal onze strijd beginnen voor de vrijheid om Hem werkelijk te dienen.

Er staat een vers in het Oude Testament, in het boek 2 Kronieken, dat mij altijd heel sterk heeft aangesproken.

"De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan..." (2 Kronieken 16:9).

Ik wil zo'n volgeling van Christus zijn. Dat is het oprechte verlangen in mijn hart. Ik hoop dat dit ook jouw verlangen is!


Leer meer!

Met toestemming ontleend aan het boekje Free to Serve God: 7 Principles Every Believer Should Know, door James O. Jones, Jr. (Light of Life Ministry, herdruk 2009). Met dank aan James O. Jones, Jr. en Light of Life Ministry. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden