Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Christelijk discipelschap


Christelijk discipelschap - De eerste twaalf
Christelijk discipelschap is een concept dat werd geboren toen Jezus Zijn eerste volgelingen selecteerde. Een discipel is per definitie een overtuigd aanhanger van een school of een individu. In het geval van Jezus waren Zijn discipelen de mensen die Hem volgden toen Hij Zich op aarde bevond. Maar ook de mensen die Hem en Zijn leer vandaag de dag nog volgen zijn Zijn discipelen.

Het Christelijk discipelschap begon, volgens het Evangelie van Johannes, de dag nadat Jezus werd gedoopt (Johannes 1:35-39). Volgens deze passage hoorden de eerste twee mannen die Hem zouden volgen Johannes de Doper verkondigen dat Jezus het Lam van God was. Andreas en zijn vriend (zeer waarschijnlijk Johannes) geloofden wat zij hoorden en zij volgden Jezus. En het duurde niet lang voordat zij anderen begonnen te vertellen over deze verbazingwekkende Man van God!

Andreas haalde zijn broer Simon (die door Jezus Petrus werd genoemd); de volgende dag vond Jezus Filippus in Galilea; Filippus vond Nathanaël en al spoedig was de beweging geboren. Niet iedereen sloot zich hier gemakkelijk of meteen vrijwillig bij aan. Maar het duurde niet lang voordat Jezus twaalf discipelen had. Waarom maar twaalf? We hebben niet echt een antwoord op die vraag, maar we weten wel dat twaalf een symbolisch getal is in de vervulling van de Schriftteksten. Uit Jakob kwamen de twaalf stammen van Israël, dus het is goed mogelijk dat het getal een representatie zou kunnen zijn van de twaalf stammen.


Christelijk discipelschap - De grote opdracht volbrengen
Het Christelijk discipelschap wordt in de zogenaamde "grote opdracht" samengevat. Nadat Jezus uit de dood was opgestaan en voordat Hij weer naar de Hemel opsteeg, verscheen Jezus nog een laatste keer aan Zijn discipelen (er waren er op dat moment maar elf, omdat Judas Iskariot Jezus had verraden en zich had verhangen). Dit is het moment waarop Hij Zijn discipelen de "grote opdracht" gaf:

    "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Matteüs 28:18-20)

Het Christelijk discipelschap kende een verdere groei toen de volgelingen van Jezus in Jeruzalem bijeenkwamen en Petrus de criteria uiteenzette die gehanteerd moesten worden bij de selectie van een twaalfde discipel, die Judas Iskariot zou moeten vervangen. De Schriftteksten vertellen ons dat zij loten trokken en het lot viel op Mattias. Deze mannen die voorheen discipelen, of volgelingen, van Jezus waren geweest, waren nu apostelen, of boodschappers, geworden. Hun bedoeling was om het Woord te verspreiden, en vanaf de Pinksterdag, toen de Heilige Geest neerdaalde en voor de eerste keer in hun lichamen huisde, begonnen zij hiermee! (Zie Handelingen 1 en 2)


Christelijk discipelschap - Het transformatieproces
Christelijk discipelschap is meer dan gewoon "een gelovige zijn"; het gaat erom dat je een volgeling bent! Wanneer we de zijde van Christus kiezen, dan moeten we net als Andreas, Johannes en Petrus Zijn discipelen worden en Hem volgen. Heb jij ervoor gekozen om Christus te volgen? Zoja, dan ben jij een hedendaagse Christelijke discipel! "Maar ik kan zelf niet persoonlijk van Jezus leren zoals zij dat deden!", zou je misschien kunnen zeggen. Maar dat kun je wel!

Dankzij de trouw van de apostelen, die hun rol als boodschappers van Christus goed begrepen, hebben wij hun Evangelieboeken en brieven als houvast. Later, toen Paulus aan hun groep werd toegevoegd (dankzij de ontmoeting die hij op de weg naar Damascus had met de herrezen Christus), schreef hij brieven aan alle gemeenten die hij had helpen stichten. Deze boeken en brieven worden het Nieuwe Testament van Gods Woord, en in tegenstelling tot die eerste discipelen hebben wij dus allemaal de aanwijzingen van Christus binnen handbereik!


Christelijk Discipelschap - Een korte cursus voor een lange reis
Christelijk discipelschap begint wanneer je een actieve keuze maakt om Jezus beter te leren kennen. Door Gods genade wordt dit vervolgens op verschillende manieren bereikt:

  • Je kunt Zijn woord dagelijks bestuderen en tijd met Hem doorbrengen, alleen en in gebed.
  • Je kunt lid worden van een kerkgemeenschap die mensen over de Bijbel onderwijst.
  • Je kunt het gezelschap opzoeken van andere Christenen die met Christus aan het opgroeien zijn.
  • Je kunt deelnemen aan Christelijke bediening en zo in de behoeften van andere gelovigen voorzien.
  • Je kunt anderen vertellen wat je over Christus hebt geleerd, net zoals Andreas, Jakobus, Johannes, Lucas, Matteüs, Petrus, Paulus en alle andere oorspronkelijke discipelen deden.

Net als de eerste twaalf, kun jij een gelovige zijn die een volgeling en een boodschapper wordt!


Leer Jezus nu beter kennen!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden